De Nederlandse Staat actualiseert de financieringsbehoefte voor 2019

Naar aanleiding van de publicatie van de Voorjaarsnota door de minister van Financiën op 27 mei 2019, is de financieringsbehoefte voor 2019 geactualiseerd.

De financieringsbehoefte voor 2019 wordt nu geraamd op € 44,4 mld. Een lager dan voorheen verwacht kasoverschot en de terugkoop van DSL’s die aflopen in 2020 en 2021 heeft geleid tot een stijging van de financieringsbehoefte. Anderzijds heeft de toename van het onderpand in contanten een verlagend effect op de financieringsbehoefte. Per saldo valt de geraamde financieringsbehoefte voor 2019 € 1,8 mld. hoger uit dan de vorige raming uit januari.

Financieringsbehoefte 2019

Actuele

raming (€ mld.)

Vorige raming (€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt

29,6

29,6

Geldmarkt ultimo 2018

20,2

20,2

Verandering in het onderpand in contanten (jan – april)*

-0,6

0,0

Kasoverschot**

-5,0

-7,2

Terugkoop DSL’s 2020 en DSL’s 2021 (jan – april)

0,2

0,0

Totale financieringsbehoefte

44,4

42,6

*een afname (toename ) van het onderpand wordt weergegeven als een positief (negatief) getal omdat het de financieringsbehoefte verhoogt (verlaagt).

** een kasoverschot (tekort) wordt weergegeven als een negatief (positief) getal omdat het de totale financieringsbehoefte verlaagt (verhoogt).

Het Agentschap heeft de intentie om het beroep op de kapitaal- en geldmarkt in 2019 in beginsel evenredig te verdelen. Als de financieringsbehoefte uiteindelijk significant lager (hoger) uitvalt dan nu wordt geschat, dan kan de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2019 lager (hoger) uitkomen dan de nu gecommuniceerde bandbreedte.

Financieringsberoep 2019

(€ mld.)

Kapitaalmarkt

19-23

Geldmarkt eind 2019 (exclusief onderpand in contanten)   

19-23

Totaal

44,4

De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na publicatie van de Miljoenennota 2020. De uitgiftekalender voor het derde kwartaal wordt bekendgemaakt op 21 juni.