Nederlandse Staat publiceert aangepast financieringsplan 2020

Het Agentschap heeft vandaag een aangepast financieringsplan voor het huidige kalenderjaar gepubliceerd, naar aanleiding van de Voorjaarnota die het kabinet op vrijdag 24 april jl. bekendmaakte.

De Voorjaarsnota geeft een ‘grove’ inschatting van het EMU-tekort voor 2020 van € 92 miljard als gevolg van de economische impact en maatregelen die het kabinet heeft genomen omtrent de corona-uitbraak. Aangezien deze update een aanzienlijke impact heeft op de financieringsbehoefte van de Staat, is een herziening van het financieringsplan noodzakelijk.   

De laatste update van het financieringsplan van het Agentschap dateert van 8 januari van dit jaar. Op 20 maart publiceerde het Agentschap de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal, gebaseerd op een eerste schatting van het kabinet van de stijging van de financieringsbehoefte in het tweede kwartaal van € 45-65 miljard als gevolg van maatregelen die het kabinet heeft genomen in het licht van de corona crisis. De informatie uit de Voorjaarsnota heeft betrekking op de financieringsbehoefte voor het hele jaar.

Financieringsbehoefte

Alhoewel het Agentschap normaliter het kassaldo gebruikt voor een schatting van de financieringsbehoefte, is er op dit moment geen nieuw cijfer voor het kassaldo beschikbaar. Om toch inzicht te geven in de hoeveelheid financiering die nodig is voor de rest van 2020, zal daarom de ‘grove’ inschatting van het EMU-tekort, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota, gebruikt worden als een proxy voor het kassaldo. Een uitgebreider budgettair overzicht zal door het kabinet gepubliceerd worden in juni, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het Agentschap zal dan ook een nieuwe update geven van de financieringsbehoefte, als onderdeel van het kwartaalbericht voor het derde kwartaal.

Gebaseerd op de informatie die nu beschikbaar is, voorziet het Agentschap een financieringsbehoefte van € 135,8 miljard voor het huidige jaar:

Schatting financieringsbehoefte 2020 (in € mld.)

29-4-2020

08-01-2020

Kapitaalmarktaflossingen 2020

29,9

29,9

Geldmarkt ultimo 2019 (excl. onderpand in contanten)

14,3

14,3

Verandering in onderpand in contanten (t/m eind maart)

-0,4

0

Inkopen DSLs

0

0

Kassaldo stand Miljoenennota 2020 (overschot)

-1,5

EMU-saldo schatting Voorjaarsnota 2020 (tekort)

92

Financieringsbehoefte

135,8

42,7

De substantiële stijging in de financieringsbehoefte ten opzichte van de vorige schatting is geheel vanwege de verslechtering van de overheidsfinanciën. Het overige verschil met het vorige cijfer wordt verklaard door een kleine toename in de hoeveelheid onderpand in contanten, hetgeen een gering neerwaarts effect heeft op de financieringsbehoefte.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Normaliter presenteert het Agentschap met een update van de financieringsbehoefte ook een bandbreedte voor de financiering op zowel de kapitaal- als de geldmarkt, waarbij de bandbreedte voor de kapitaalmarkt geldt als een harde commitment. Dit keer, als gevolg van de onzekerheid rondom de impact van de coronacrisis op het begrotingstekort, heeft het Agentschap besloten de bandbreedte voor kapitaalmarktuitgiften los te laten en in plaats daarvan een ondergrens te presenteren. Daarmee wordt voldoende ruimte gelaten voor flexibiliteit. Het Agentschap is gecommitteerd om minstens € 35 miljard op de kapitaalmarkt uit te geven in 2020, waarmee het beroep op de kapitaalmarkt wordt verhoogd ten opzichte van de bandbreedte van € 21-26 miljard aangekondigd in de Outlook 2020 van december 2019. Tegelijkertijd kan dit bedrag hoger uitpakken afhankelijk van hoe de financieringsbehoefte zich ontwikkelt.

Het Agentschap kan minder richting gegeven aan het exacte verwachte beroep op de geldmarkt. De geldmarkt zal namelijk als buffer blijven fungeren om in te kunnen spelen op veranderingen in de financieringsbehoefte. Wel is het zeker dat het Agentschap extensief gebruik zal blijven maken van de verschillende geldmarktinstrumenten die zij tot haar beschikking heeft, waaronder schatkistpapier (DTCs), commercial paper en deposito’s.

Aangepaste DSL uitgiftekalender Q2

Het Agentschap heeft als gevolg van de nieuwe informatie over de financieringsbehoefte ook de DSL uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2020 herzien, die gepubliceerd is op 20 maart jl. De grootste verandering is de toevoeging van een nieuwe DSL in het 5 tot 7-jaarssegment. Deze lening zal geveild worden door middel van het MTS platform (ook gebruikt voor tap veilingen). De precieze looptijd, veilingdatum en het doelvolume zal besloten worden nadat Primary Dealers geconsulteerd zijn. Een andere aanpassing is dat de doelvolumes voor de 10-jaars DSL zijn verhoogd naar € 1-3 miljard in plaats van de oorspronkelijke € 1-2 miljard.

Aangepaste DSL-uitgiftekalender Q2 2020 (nog resterende veilingdata)

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

12 mei

Heropening DSL 15 juli 2030

1  - 3

Eind mei / begin juni

Nieuwe DSL in 5 tot 7-jaarssegment

nader te bepalen

Eind mei / juni

Heropening DSL 15 juli 2030

1  - 3

Eind mei / juni

Tap veiling bestaande DSL

nader te bepalen

Noot: Resterende veiling details, waaronder de looptijd van de nieuwe en bestaande DSL, zal te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

Overzicht DSL uitgiften 2020

Voor de rest van het jaar blijft het Agentschap gecommitteerd om in ieder geval die DSLs en volumes uit te geven die het in december 2019 bij de Outlook 2020 had aangekondigd. Zoals hierboven vermeld, is de belangrijks implicatie van de hogere financieringsbehoefte dat de doelvolumes naar boven zijn bijgesteld, terwijl een nieuwe DSL in het 5 tot 7-jaarssegment is toegevoegd. De uitgifte van een nieuwe 30-jaars DSL staat gepland voor de tweede helft van 2020. Daarnaast zal de 20-jaars groene DSL nog heropenend worden om een uitgiftevolume van minstens € 2 miljard te bereiken in 2020, hetgeen zal bijdragen aan het uiteindelijke beoogd uitstaande volume van minimaal € 10 miljard. Meer duidelijkheid over de tijdsperiode voor de nog uit te geven DSL’s zal bij publicatie van het kwartaalbericht voor het derde kwartaal in juni bekendgemaakt worden. Daarbij zal ook een gedetailleerde uitgiftekalender voor het derde kwartaal gepubliceerd worden.

DTC uitgiftekalender Q2 behoudt dezelfde structuur

De kalender voor schatkistpapier (DTC’s) voor het tweede kwartaal blijft ongewijzigd, aangezien de kalender al voldoende ruimte geeft om in te spelen op de verhoogde financieringsbehoefte. De geplande DTC-veilingen voor het tweede kwartaal zijn hieronder weergegeven. Het Agentschap heeft de mogelijkheid om DTC-veilingen elke week te houden. Naast de gebruikelijke 3- en 6-maandsprogramma’s, is besloten om dit kwartaal ook 9- en 12-maandsprogramma’s te veilen. De volumes van de programma’s worden gebaseerd op de financieringsbehoefte en na consultatie met Primary Dealers, waarbij het Agentschap zich zoals gebruikelijk committeert om voldoende liquiditeit beschikbaar te stellen in alle DTC-programma’s. Voor elke veilingdatum heeft het Agentschap de mogelijkheid om het aantal programma’s en de looptijd van de programma’s naar wens in te vullen. Het besluit daarover zal op de woensdag voorafgaand aan de veiling bekend worden gemaakt (t-5).

DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2020 (nog resterende veilingdata)

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

4 mei

6 mei

29/10/2020

11 mei

13 mei

Nader te bepalen**

18 mei

20 mei

30/07/2020

29/10/2020

25 mei

27 mei

Nader te bepalen**

2 juni

4 juni

27/11/2020

8 juni

10 juni

Nader te bepalen**

15 juni

17 juni

28/08/2020

27/11/2020

22 juni

24 juni

Nader te bepalen**

* Veilingdetails worden op de woensdag voorafgaand aan de veiling bekendgemaakt (t-5).

** Looptijd(en) word(t)(en) bepaald na consultatie met Primary Dealers.