Op 27 september 2016 is de verkoop van Propertize aan Lone Star Funds afgerond. Als onderdeel van deze transactie zijn per die datum drie MTN’s, uitgegeven door Propertize, overgeheveld naar de Nederlandse Staat. De staatsgarantie op deze financiering van Propertize is daarmee effectief komen te vervallen. Door het overnemen van deze schuld, steeg de staatsschuld die het Agentschap van de Generale Thesaurie beheert destijds met € 2,35 miljard.

Meer informatie over de verkoop van Propertize vindt u in het persbericht van het Ministerie van Financiën inclusief kamerbrief en de Notice onderaan van deze pagina.

Op 1 februari 2013 is de nationalisatie van SNS REAAL op grond van de Interventiewet uitgevoerd. Hierbij is bepaald dat de vastgoedbeheerorganisatie (voorheen: ‘SNS Property Finance’, nieuwe naam: ‘Propertize’) financieel en operationeel volledig zelfstandig zal opereren van SNS REAAL.

Als verliezen oplopen bestaat het risico dat Propertize haar schulden niet kan terugbetalen. Dit risico wordt opgevangen door een staatsgarantie (zoals aangekondigd in de nationalisatiebrief van SNS REAAL). De Nederlandse Staat garandeerde oorspronkelijk de door Propertize aangetrokken schuld met een maximale nominale omvang van 4.054.900.000 euro, exclusief verschuldigde rente. Dit is per 22 december 2014 verlaagd naar 3.600.000.000 euro en weerspiegelt dat Propertize tot nu toe succesvol is geweest met het aflossen van haar schuld en het afbouwen van haar vastgoedportefeuille.

De garantieregeling is gelimiteerd tot dit nominale bedrag, te vermeerderen met verschuldigde rentes. Dit bedrag valt binnen het maximumbedrag dat bij de nationalisatie van SNS REAAL werd voorzien (5.000.000.000 euro). De resterende garantieruimte zal door de Staat worden afgeboekt.

Direct na afsplitsing van Propertize had de Staat een garantie afgegeven op de schuld die Propertize reeds had bij SNS Bank. Deze schuld is inmiddels afgelost. Steeds wanneer Propertize nieuwe schuld aantrekt,  zullen nieuwe garanties worden afgegeven door de Staat, zonder hierbij het aangepaste maximum bedrag te overschrijden.

Periode van de regeling

Propertize heeft als doel om de vastgoedportefeuille op de middellange termijn zo kostenefficiënt en rendabel mogelijk af te wikkelen. De financiering die Propertize aangaat heeft vooralsnog een maximale termijn van tien jaar, gerekend vanaf het begin van de garantieregeling. Er wordt dan ook geen schuldpapier uitgegeven met een vervaldatum na 31 december 2023.

Aardappelruggen

Aardappelruggen

Garantiepremie

Voor de afgifte van een garantie op het schuldpapier van Propertize ontvangt de Staat een garantiepremie van 30 basispunten. Deze 30 basispunten worden berekend over het totale uitstaande bedrag.

Soort leningen

De garantieregeling strekt zich uit tot eenvoudige senior unsecured loans. Dit zijn (niet-achtergestelde) leningen zonder onderpand, zoals commercial paper en medium term notes, met looptijden van 1 maand tot en met 10 jaar (‘plain vanilla’). De leningen worden uitgegeven in euro, Britse ponden of Amerikaanse dollars. De lening dient, naar het oordeel van de Staat en rekening houdend met het herfinancieringsprofiel en de structuur van de balans van Propertize, te passen binnen de liquiditeitseisen van Propertize. Per garantie kan meer dan 1 keer worden uitgegeven tot aan het maximum gegarandeerde bedrag.