CAC's

Na de herstructurering van de schuld van Argentinië in 2003, heeft de internationale gemeenschap besloten dat collective action clauses (CAC's) in de internationale schulduitgifte zouden worden opgenomen om internationale inspanningen ten behoeve van een ordelijke herstructurering in het geval van een staatsschuldencrisis te vergemakkelijken.

Afsluitdijk
Beeld: Outlook 2016
Afsluitdijk

Het doel van deze bepalingen is om het mogelijk te maken voor een ​​meerderheid van de obligatiehouders om staatsschuld te hercontracteren, zonder dat een minderheid van obligatiehouders het proces kan belemmeren.

Op 2 februari 2012, werd een aangepaste versie van het Verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme Mechanism (EMS) ondertekend door alle 17 lidstaten van de eurozone. In paragraaf 3 van artikel 12 van de Verdrag is bepaald dat met ingang van 1 januari 2013 CAC's zullen worden opgenomen in alle nieuw uit te geven overheidsobligaties in de Eurozone met een oorspronkelijke vervaldatum van meer dan een jaar op een manier die ervoor zorgt dat de juridische gevolgen in alle lidstaten identiek zijn. Het Economisch en Financieel Comité (EFC) heeft de Europese model-CAC's ontwikkeld en goedgekeurd. Deze werden vervolgens op 11 maart 2011 bevestigd door de regeringsleiders en de staten van lidstaten van de eurozone en op 24-25 maart 2011 door de Europese Raad. De Europese model-CAC's zijn te vinden op de website van het EFC.

Wijzigingen CAC's

De CAC's zullen twee vormen van wijzigingen van de leningsvoorwaarden, die kunnen worden gemaakt met instemming van de meerderheid van de obligatiehouders in een obligatiehoudersvergadering, onderscheiden. (1) Een wijziging  van zogenaamde reserved matters, die betrekking hebben op de wijziging van de belangrijkste obligatiedefinities en voorwaarden, zoals een vermindering van de hoofdsom of te betalen rente op een obligatie, of veranderingen in de data waarop deze betalingen moeten worden gedaan. Deze wijzigingen stellen de strengste eisen aan toestemming door obligatiehouders. (2) Een modificatie van zogenaamde non-reserved matters, waarbij de wijziging van minder belangrijk algemene voorwaarden van de obligatie wat minder strenge eisen stellen aan de toestemming die obligatiehouders moeten geven (kort gezegd, een wijziging, amendement, aanvulling of verklaring van afstand van de Trust Indenture of de overige bepalingen en voorwaarden van de Obligaties die niet de strengste eisen stellen aan toestemming van de obligatiehouders). Onder de CAC, kan een wijziging worden voorgesteld met betrekking tot een enkele obligatieserie, een zogenaamde single-series modificatie, of meer dan een obligatieseries tegelijkertijd, een zogenaamde cross-series modificatie. Verschillende stemdrempels voor goedkeuring zijn van toepassing op single-serie en cross-serie wijzigingen. In ieder geval vereist een voorstel tot wijziging altijd de toestemming van de uitgevende instelling. Wijzigingen, indien goedgekeurd, zijn bindend voor alle obligatiehouders.

CAC's bij Nederlandse staatsobligaties

Naar aanleiding van het besluit door het EFC, bevatten de leningvoorwaarden van alle nieuwe uitgiftes van de Nederlandse staatsobligaties in euro en dollar, schatkistpapier en andere schuldbewijzen met een initiële looptijd van meer dan een jaar deze geharmoniseerde CAC's. Om de CAC’s in te voeren is een nieuw artikel verwijzend naar de CAC's aan de algemene voorwaarden van de leningvoorwaarden toegevoegd. De tekst van de CAC's is te vinden op de website van de DSTA. Houd er rekening mee dat de originele Engels tekst van de CAC's leidend is boven de Nederlandse vertaling.

De invoering van het Europese model CAC's heeft geen invloed op Nederlandse obligaties uitgegeven voor 1 januari 2013. Tijdens de top van 24-25 maart 2011 heeft de Europese Raad geconcludeerd dat alle lidstaten van de eurozone moeten worden toegestaan om, met het oog op het behoud van de liquiditeit van de markt, onder overeengekomen voorwaarden, bestaande schulduitgiftes te heropenen na de datum van verplichte invoering van de CAC's.