Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid van de Nederlandse staat bestaat uit regels en randvoorwaarden bij het gebruik van financiële instrumenten voor het financieren van de staatsschuld.

De regels en randvoorwaarden die het Agentschap hanteert zijn consistentie, transparantie en verhandelbaarheid. Deze uitgangspunten komen concreet naar voren bij de uitvoering van het beleid. Het gaat daarbij om de volgende vragen: wat is de totale financieringsbehoefte in een jaar; welk deel wordt op de geldmarkt gefinancierd en welk deel op de kapitaalmarkt; welk type leningen worden uitgegeven, met welke looptijden en wanneer; en hoe wordt hierover gecommuniceerd?

Consistentie, transparantie en verhandelbaarheid

Bij de schuldfinanciering spelen overwegingen als consistentie en transparantie ten aanzien van de markt een belangrijke rol. Deze aspecten dragen namelijk bij aan de reputatie van een voorspelbare en betrouwbare schulduitgever en dragen bij aan lagere financieringskosten voor de Nederlandse Staat. 

Door periodieke publicaties worden investeerders geïnformeerd over de uitvoering van het financieringsplan en over nieuwe ontwikkelingen. Jaarlijks verschijnt in december de Outlook met daarin het financieringsplan voor het nieuwe jaar (omvang van de financieringsbehoefte en een indicatieve uitgiftekalender). Via kwartaalberichten wordt gedurende het jaar verder ingezoomd op de uitgifteplanning. Met persberichten worden veilingen aangekondigd en resultaten bekend gemaakt. Daarnaast is actuele informatie altijd terug te vinden op de website van het Agentschap.

Ten slotte staat verhandelbaarheid hoog in het vaandel. Het Agentschap zorgt voor een hoge mate van liquiditeit in de uitgegeven instrumenten zodat Nederlandse staatsschuld aantrekkelijk is voor nationale en internationale investeerders.

Euromast in Rotterdam
Beeld: Outlook 2016
Euromast in Rotterdam

Wat is de totale financieringsbehoefte?

De financieringsbehoefte bestaat voor een bepaald jaar uit de volgende drie componenten: (1) de aflossingen van oude leningen (zowel openbaar als onderhands), (2) het aan het eind van het voorgaande jaar uitstaande volume op de geldmarkt en (3) het (verwachte) kassaldo in de begroting. De financieringsbehoefte kan gedurende het jaar wijzigen, door bijvoorbeeld nieuwe ramingen van het kassaldo in de begroting. Daarnaast heeft bijvoorbeeld het terugkopen van DSL's door het Agentschap gedurende het jaar ook invloed op de financieringsbehoefte. De raming van de financieringsbehoefte wordt gedurende het jaar geactualiseerd.

 De financieringsbehoefte bepaalt het totale beroep van de Nederlandse Staat op de internationale financiële markten. Een deel ervan wordt gedekt op de kapitaalmarkt, een ander deel op de geldmarkt. Beide worden in onderlinge samenhang vastgesteld.

Op de kapitaalmarkt wordt gestreefd naar consistentie door in beginsel niet af te wijken van de vooraf aangekondigde uitgifte op de kapitaalmarkt. Sinds 2016 wordt niet langer gewerkt met een puntschatting voor het beroep op de kapitaalmarkt, maar met een bandbreedte, om zo iets meer flexibiliteit te creëren. Voor 2019 is de bandbreedte vastgesteld op € 19 - 23 miljard (zie Outlook 2019). Mee- en tegenvallers in de begroting worden echter voornamelijk opgevangen of verwerkt in de geldmarkt, die door haar flexibele karakter fungeert als buffer voor (on)verwachte veranderingen in de financieringsbehoefte. Om deze bufferfunctie goed te laten functioneren wordt gestreefd naar voldoende uitstaand volume op de geldmarkt.

Ter illustratie: de schok op de financiële markten in 2008 en het daaropvolgend ingrijpen door de overheid, in de vorm van bijvoorbeeld de nationalisatie van Fortis/ABN Amro en de steun aan ING, leidde in eerste instantie tot een aanzienlijke toename van het beroep op de geldmarkt. Gezien het middellange termijn karakter van deze financieringen en om het rente- en herfinancieringsrisico te verlagen, heeft het Agentschap de financiering in de jaren erna geleidelijk naar de kapitaalmarkt verschoven.

Welk type leningen?

Bij de keuze van leningen gaat het er om de staatsschuld zo goedkoop mogelijk te financieren bij een acceptabel risico voor de begroting (zie ook het onderwerp Risicomanagement). Voor het realiseren van deze doelstelling gebruikt het Agentschap een aantal eenvoudige financiële instrumenten, die met name wat betreft de looptijd verschillen. De gebruikte financieringinstrumenten zijn:

  • uitgifte van leningen op de kapitaalmarkt (Dutch State Loans, DSL’s) in euro’s; het Agentschap geeft in beginsel geen onderhandse leningen uit;
  • uitgifte van leningen op de geldmarkt (Dutch Treasury Certificates, DTC’s);
  • uitgifte van global commercial paper (GCP), zowel in euro’s als in vreemde valuta’s (waarbij wisselkoersrisico’s volledig worden afgedekt). CP wordt uitgegeven in de vorm van US CP en Euro CP.
  • geldmarktdeposito’s, zowel in euro’s als in Amerikaanse dollars, voor zowel aantrekkingen als uitzettingen;
  • tijdelijke leningen/deposito’s met terug(ver)koopverplichting, afdekt door onderpand (sell-buy-backs, buy-sell-backs; beter bekend als repo’s);
  • uitgifte van leningen op de kapitaalmarkt in Amerikaanse dollars (US Dollar Dutch State Bond), waarbij wisselkoersrisico’s volledig worden afgedekt. Dit instrument wordt alleen ingezet wanneer gebruik ervan een financieringsvoorstel voor de Staat met zich meebrengt en mits de omvang van de financieringsbehoefte het toelaat. Tot op heden zijn in 2012 twee dollarleningen geplaatst.

Welke looptijden?

Elk jaar wordt vastgesteld wat de optimale inzet van instrumenten is. Vanuit liquiditeitsoverwegingen is het belangrijk om leningen met een voldoende omvang uit te geven. Door in verschillende looptijden uit te geven, kunnen verschillende soorten beleggers bereikt worden. De looptijden van kapitaalmarktleningen variëren van 3 tot 30 jaar. Afhankelijk van de financieringsbehoefte worden jaarlijks één tot drie nieuwe lange leningen uitgegeven. De eerder genoemde consistentie in het financieringsbeleid komt onder andere terug in de looptijden van de leningen. Zo vindt er jaarlijks standaard uitgifte plaats in het kortere segment en het 10-jaars segment. Daarnaast verplicht het zich om in dergelijke nieuwe benchmarkleningen minimaal € 12 miljard uit te geven binnen één jaar na de eerste uitgifte. Na een initiële uitgifte van een lening wordt een lening meerdere malen heropend om dit doelvolume te bereiken. Door heropeningen , de secundaire handel in deze leningen en de quoteerverplichting voor Primary Dealers ontstaat continue prijsvorming waardoor er een volledig onderhouden rentecurve voor Nederlands overheidspapier ontstaat tot 10 jaar. Tevens geeft het Agentschap ook 30-jaars leningen uit; 30-jaarsleningen hebben een doelvolume van minimaal € 10 miljard.

Wanneer wordt er geveild?

Veilingen voor DSL’s vinden in beginsel een of twee keer per maand plaats, op de 2e en (indien nodig) de 4e dinsdag. Voor augustus en december worden in eerste instantie geen veilingen gepland, deze maanden worden als reservemaanden gezien. Dutch Direct Auctions worden gebruikt voor de lancering van lange benchmarkleningen (vanaf 5 jaar). DTC’s worden in beginsel eveneens twee keer per maand geveild, op de 1e en 3e maandag van de maand. Meer informatie is te vinden bij de onderwerpen Dutch Direct Auction en Veilingmethoden.