Verjaarde waarden

Tot 1987 heeft het Agentschap van het ministerie van Financiën schuldbewijzen aan toonder uitgegeven. Schuldbewijzen bestaan uit een mantel en coupons. De houders van schuldbewijzen bewaarden deze schuldbewijzen meestal thuis en inden de rente en hoofdsom door het inleveren van de vervallen mantel(s) en coupon(s) bij De Nederlandsche Bank. De mantel(s) en coupon(s) kunnen doorgaans tot vijf jaar na de vervaldatum worden verzilverd. Dit is conform hetgeen omschreven in artikel 3:308 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Na die periode kan het bedrag niet meer worden geïnd.

Beeld: Outlook 2024

Rechtsherstel effecten

In het kader van naoorlogs rechtsherstel wordt een uitzondering op de wettelijke verjaringstermijn gemaakt voor schuldtitels uitgegeven door de Nederlandse staat vóór 1 februari 1946.

In de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter veel effecten van Joodse burgers afgenomen. Het Agentschap is na de oorlog betrokken geweest bij het rechtsherstel hiervan. Daarvoor golden speciale regels. Om het rechtsherstel in goede banen te leiden zijn alle effecten, zowel aandelen als obligaties, uitgegeven vóór of tijdens de Tweede Wereldoorlog, ongeldig verklaard.

Vervolgens konden bezitters van deze effecten bij het Agentschap een aanvraag indienen om de effecten opnieuw geldig te maken, zodat ze weer verhandelbaar werden op een effectenbeurs. Die mogelijkheid bestond tot 31 december 1982. Daarna hadden de effecten die vóór of tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgegeven geen waarde meer en was er geen rol meer voor het Agentschap. In 2000 heeft de regering beslist dat het voor rechthebbenden mogelijk blijft om verzoeken tot restitutie in te dienen. Individuele rechtsherstel-claims zullen niet worden afgewezen wegens verjaring. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de commissies die onderzoek hebben gedaan naar het naoorlogs rechtsherstel en de ter beschikking stelling van de Maror-gelden. Meer informatie over de Maror-gelden vindt u op de website van de rijksoverheid

Werkwijze verzoekschriften

Houders van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door de Nederlandse staat vóór 1 februari 1946 kunnen een verzoekschrift indienen voor uitbetaling van hoofdsom en couponnen.

Voor deze verzoekschriften is een speciaal postbusadres beschikbaar. Verzoekschriften kunnen worden ingediend bij:

Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën,
Postbus 23887,
2502 GW Den Haag.

Om het verzoekschrift te kunnen honoreren zijn de volgende gegevens nodig:

  • Een ondertekend verzoekschrift;
  • De verjaarde mantel(s) en/of coupon(s);
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs om de identiteit van de aanvrager vast te stellen. U kunt veilig een kopie versturen met de KopieID app;
  • De naam en adresgegevens van de houder van de verjaarde waarden;
  • De bank en het bankrekeningnummer van de houder.

Obligaties aangeboden voor inlevering van mantels of obligaties aangeboden met een verzoek tot uitbetaling van verjaringen worden direct na ontvangst ongeldig gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van het Agentschap:

Telefoonnummer: +31 (0)88 442 8181

Email: bbs@minfin.nl

Op dit moment wordt deze werkwijze voor schuldbewijzen in het kader van naoorlogs rechtsherstel geëvalueerd op basis van doeltreffendheid en doelmatigheid.