Tot 1987 heeft het Agentschap van het Ministerie van Financiën schuldbewijzen aan toonder uitgegeven. Schuldbewijzen bestaan uit een mantel en coupons. De houders van schuldbewijzen bewaarden deze schuldbewijzen meestal thuis en inden de rente en hoofdsom door het inleveren van de vervallen mantel(s) en coupon(s) bij De Nederlandsche Bank. De mantel(s) en coupon(s) konden doorgaans tot vijf jaar na de vervaldatum worden verzilverd. Dit is conform hetgeen omschreven in artikel 3:308 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Na die periode kan het bedrag niet meer worden geïnd, tenzij de verjaring binnen die termijn is gestuit, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke aanmaning.

Houders van schuldbewijzen, waarvan de mantel(s) en/of coupon(s) niet meer regulier geïnd kunnen worden en die voor de verjaring bewijsbaar gestuit zijn, kunnen alsnog een verzoekschrift indienen. Ook aanvragen in het kader van het naoorlogs rechtsherstel van effecten kunnen worden ingediend en in behandeling genomen worden. 

Voor verzoekschriften is een speciaal postbusadres beschikbaar. Verzoekschriften kunnen worden ingediend bij:

Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën,
Postbus 23887,
2502 GW Den Haag.

Om het verzoekschrift te kunnen honoreren zijn de volgende gegevens nodig:

  • Een ondertekend verzoekschrift;
  • De verjaarde mantel(s) en/of coupon(s);
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • De naam en adresgegevens van de houder van de verjaarde waarden;
  • De bank en het bankrekeningnummer van de houder.

Obligaties aangeboden voor inlevering van mantels of obligaties aangeboden met een verzoek tot uitbetaling van verjaringen worden direct na ontvangst ongeldig gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van het Agentschap:

Telefoonnummer: +31 (0)70 3428181

Email: bbs@minfin.nl