Organisatie- en mandaatbesluit

Wat is ons mandaat?

De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk op grond van artikel 105, lid 4, van de Grondwet [1]. Deze regels zijn verder uitgewerkt in de Comptabiliteitswet [2]. De Comptabiliteitswet stelt in artikel 4.3, lid 3, dat de minister van Financiën verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Nationale Schuld. Artikel 4.18 van de Comptabiliteitswet legt vast dat de minister van Financiën belast is met (a) het beheer van de staatsschuld; en (b) het sluiten van overeenkomsten tot het aangaan van geldleningen door de Staat voor de tekortfinanciering en de herfinanciering van aflopende geldleningen. Het organisatie- & mandaatbesluit [3] verklaart de taken van het Agentschap en de verschillende afdelingen binnen het Agentschap nader. Vervolgens mandateert [4] de minister van Financiën de Thesaurier-Generaal van het Ministerie van Financiën, die op zijn beurt de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie mandateert [5]. En de Agent van het Agentschap mandateert op zijn beurt andere medewerkers waarvan het mandaat opgevraagd kan worden indien nodig voor het aangaan van transacties of overeenkomsten.

[1] http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-139.html

[3] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/besluiten/2011/03/07/bijlage-2-organisatie-en-mandaatbesluit-generale-thesaurie

[4] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/besluiten/2020/01/01/organisatie--en-mandaatbesluit-ministerie-van-financien

[5] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/publicaties/2018/08/30/organisatie--en-mandaatbesluit-generale-thesaurie