Organisatie- en mandaatbesluit

Wat is ons mandaat?

De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk op grond van artikel 105 lid 4 van de Grondwet [1]. Deze regels zijn verder uitgewerkt in de Comptabiliteitswet 2016 [2]. Artikel 4.3 lid 3 van de Comptabiliteitswet 2016 stelt dat de minister van Financiën verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Nationale Schuld. Daarnaast legt artikel 4.18 van de Comptabiliteitswet 2016 vast dat de minister van Financiën belast is met (a) het beheer van de staatsschuld; en (b) het sluiten van overeenkomsten tot het aangaan van geldleningen door de Staat voor de tekortfinanciering en de herfinanciering van aflopende geldleningen. In twee gerelateerd ministeriële regelingen is vervolgens vastgelegd hoe de organisatie van het Ministerie van Financiën is ingericht en geeft de daarbij de behorende mandaten.

Het Organisatiebesluit Ministerie van Financiën [3] geeft nadere invulling aan, onder andere, de taken van het Agentschap en de verschillende afdelingen binnen het Agentschap.

In het Mandaatbesluit Ministerie van Financiën[4]  geeft de minister van Financiën de Thesaurier-Generaal een mandaat, die op zijn beurt de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie mandateert. De Agent van het Agentschap heeft ook enkele medewerkers binnen het Agentschap gemandateerd.

[1] http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0039429/

[3] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/besluiten/2020/01/01/organisatie--en-mandaatbesluit-ministerie-van-financien (document 1)

[4] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/besluiten/2020/01/01/organisatie--en-mandaatbesluit-ministerie-van-financien (document 2)