Beleid en Risicomanagement Staatsschuld

Karen van der Wiel

Karen van der Wiel is hoofd van de afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld.

De afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld (BRS) is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleidskaders en de richtlijnen op de beleidsterreinen waar het Agentschap verantwoordelijk voor is. Onderwerpen waar de afdeling verantwoordelijk voor zijn betreffen het gewenste risicoprofiel van de staatsschuld, de beheersing van kredietrisico, uitgifte- en financieringsbeleid, beleid omtrent schatkistbankieren en het betalingsverkeer van het Rijk. 

Daarnaast zijn de juristen van BRS betrokken bij het analyseren en beheersen van de mogelijke juridische risico’s.

Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de afdeling is de externe communicatie. Hieronder vallen het tijdig en volledig informeren van beleggers en de financiële markt in het algemeen, via publicaties zoals de jaarlijkse Outlook, de Quarterly outlooks, persberichten en de website.