Cash Management en Kapitaalmarktoperaties

Martin Heerma

Martin Heerma is plaatsvervangend Agent en hoofd van de afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (CMK).

De afdeling CMK voert alle financiële transacties uit voor het Agentschap. De taken van de afdeling omvatten het werk van de dealingroom, het uitvoeren van aanbestedingen voor betalingsverkeerdiensten en het accountmanagement voor de klanten van het schatkistbankieren.

De dealingroom sluit alle transacties voor de Staat der Nederlanden af op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Dat omvat regelmatige veilingen van staatsleningen en schatkistpapier, dagelijkse geldmarkttransacties in het kader van het cash management en het uitvoeren van swaptransacties om risico's af te dekken en de benchmark te benaderen. Daarnaast is de dealingroom de belangrijkste bron van informatie voor de minister en de rest van het ministerie over alle ontwikkelingen op de financiële markten.

De inkoop van diensten op het gebied van betalingsverkeer gebeurt door het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen. Deze contracten hebben doorgaans een looptijd van een aantal jaren voordat ze opnieuw worden aanbesteed. Binnen de raamovereenkomsten die het ministerie van Financiën afsluit, voeren ministeries en een aantal andere rijksoverheidsorganisaties zelf hun betalingsverkeertransacties uit.

De accountmanagers schatkistbankieren zijn het aanspreekpunt voor instellingen die verplicht of vrijwillig deelnemen aan het geïntegreerd middelenbeheer van de Rijksoverheid. Zij geven deelnemende instellingen informatie en advies over depositorentes, financieringsmogelijkheden en andere financiële ontwikkelingen.