Nederlandse Staat publiceert uitgiftekalender tweede kwartaal 2020 inclusief extra financiering wegens het coronavirus

Het Agentschap van het Ministerie van Financiën publiceert normaliter aan het einde van het eerste kwartaal een kwartaalbericht voor het tweede kwartaal, met daarin een uitgiftekalender en een budgettaire en een economische outlook. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden rondom het coronavirus, heeft het Agentschap besloten enkel de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2020 te publiceren, door middel van dit persbericht. Hierin wordt rekening gehouden met het aantrekken van extra financiering. Het eerstvolgende kwartaalbericht – voor het derde kwartaal – zal in juni worden gepubliceerd, zoals gebruikelijk.

Het kabinet heeft op 17 maart jl. besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Dit pakket aan maatregelen biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Het kabinet heeft gekozen voor een massief en breed pakket dat het doel heeft banen te behouden en economische gevolgen te beperken. Uiteraard heeft dit alles gevolgen voor de staatsschuld. Dat kunnen we dragen want de overheidsfinanciën zijn op orde.  

Als gevolg van bovengenoemde maatregelen houdt het kabinet rekening met extra financieringsbehoefte. Het is staand beleid van het Agentschap om veranderingen in de financieringsbehoefte in eerste instantie op te vangen op de geldmarkt. Het Agentschap zet hiertoe zijn geëigende instrumentarium in, zoals Dutch Treasury Certificates (DTC’s), commercial paper en deposito’s. Normaliter worden DTC-veilingen gehouden op de eerste en derde maandag van de maand. Voor komend kwartaal is besloten om wekelijks een DTC-veiling te houden. Naast de gebruikelijke 3- en 6-maands programma’s, houdt het Agentschap de mogelijkheid open om komend kwartaal ook langer lopende DTC-programma’s uit te geven, na consultatie met Primary Dealers.

Het Agentschap zal ook financiering ophalen op de kapitaalmarkt. Dit doet het Agentschap door de nieuwe 10-jaars benchmark lening – de DSL 15 juli 2030 – het komende kwartaal drie keer te heropenen. Ook worden drie tapveilingen gepland van nog te identificeren bestaande DSL’s. Deze kapitaalmarktuitgiften passen vooralsnog binnen de bandbreedte van € 21 tot € 26 miljard aan kapitaalmarktfinanciering voor het jaar 2020, zoals aangekondigd in de Outlook 2020. Een geactualiseerde financieringsbehoefte voor het jaar 2020 zal zoals gebruikelijk worden opgenomen in het kwartaalbericht dat eind juni wordt gepubliceerd en mogelijk eerder via een persbericht als nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft.

Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch State Loans (DSL’s) in het tweede kwartaal van 2020. Het kwartaal begint op 14 april met de heropening van de DSL 15 juli 2030. Voor deze DSL zijn tevens heropeningen gepland op 12 mei en 9 juni. Het doelvolume voor elk van deze drie heropeningen zal € 1 tot € 2 miljard bedragen. Daarnaast zullen drie tapveilingen plaatsvinden van bestaande DSL’s op nog te bepalen punten op de curve, waarbij heropening van de groene DSL 15 januari 2040 ook tot de mogelijkheden behoort. De specifieke keuze van leningen en het doelvolume worden zes dagen voorafgaand aan de betreffende veiling aangekondigd, na consultatie met Primary Dealers. De veilingen zullen zoals gebruikelijk plaatsvinden op de tweede en vierde dinsdag van de maand.

DSL-uitgiftekalender tweede kwartaal 2020

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

14 april

Heropening DSL 15 juli 2030

1  - 2

28 april

Tapveiling bestaande DSL*

n.t.b.

12 mei

Heropening DSL 15 juli 2030

1  - 2

26 mei

Tapveiling bestaande DSL*

n.t.b.

9 juni

Heropening DSL 15 juli 2030

1  - 2

23 juni

Tapveiling bestaande DSL*

n.t.b.

* Veilingdetails, waaronder de looptijd en het doelvolume, worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

Onderstaande tabel toont de uitgifte van DTC’s in het tweede kwartaal van 2020. De kalender gaat uit van twaalf DTC-veilingen. De veilingen vinden zoals gebruikelijk plaats op maandag. Wel zal anders dan gebruikelijk dit kwartaal wekelijks een of meerdere DTC-programma(‘s) worden geveild, in plaats van om de week. Naast de reguliere 3- en 6-maands programma’s, worden dit kwartaal mogelijk ook langer lopende programma’s geveild. De omvang van de programma’s zal nader worden bepaald aan de hand van de financieringsbehoefte en na consultatie met Primary Dealers, waarbij het Agentschap gecommitteerd is om voldoende liquiditeit te verschaffen in alle DTC-programma’s. Veilingdetails zullen worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling.

DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2020

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

6 april

8 april

29/09/2020

14 april

16 april

nader te bepalen**

20 april

22 april

29/06/2020

29/09/2020

28 april

30 april

nader te bepalen**

4 mei

6 mei

29/10/2020

11 mei

13 mei

nader te bepalen**

18 mei

20 mei

30/07/2020

29/10/2020

25 mei

27 mei

nader te bepalen**

2 juni

4 juni

27/11/2020

8 juni

10 juni

 nader te bepalen**

15 juni

17 juni

28/08/2020

27/11/2020

22 juni

24 juni 

nader te bepalen**

* De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. (t-5)

** De looptijd(en) van deze veiling(en) word(t)(en) bepaald na consultatie met Primary Dealers.

Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit te stellen.