Help

Uitleg over de manier waarop ministeries omgaan met de persoonsgegevens die zij via hun websites verkrijgen.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welke doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Als ministeries informatieprofielen bijhouden op hun website, wordt dat van tevoren medegedeeld. De profielen zijn uitsluitend bedoeld om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker.