Grootboeken der Nationale Schuld

ACTIE VEREIST voor houders van inschrijvingen in de Grootboeken (schuldbewijzen op naam)

Bent u in het bezit van schuldbewijzen op naam voor de Grootboeken der Nationale schuld van de Nederlandse Staat en krijgt u rente uitbetaald uit hoofde van deze schuldbewijzen?

Dan graag uw aandacht voor het volgende.

In het kader van gewijzigde regelgeving in het betalingsverkeer, dienen wij binnenkort de naam en adresgegevens van de rekeninghouder te vermelden in onze betalingen.

Om te controleren of wij nog de juiste gegevens in ons bestand hebben zouden wij u willen vragen uw voorletter(s), achternaam en adresgegevens behorend bij uw rekeningnummer zoals bij ons bekend te mailen naar BBS@minfin.nl.

Let op: Zonder deze gegevens kunnen mogelijk geen betalingen meer aan u worden verricht!

Het Agentschap van de Generale Thesaurie (het Agentschap) biedt ook de mogelijkheid gebruik te maken van de huidige inkoopregeling, zie hiervoor verderop op deze pagina.

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het Agentschap alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Zie ook Privacy.

Nadere achtergrond over Grootboeken der Nationale Schuld

De geschiedenis van de grootboeken der nationale schuld gaat terug naar 1814. Nadat Willem I in 1813 een lege staatskas en een grote, uit allerlei leningen bestaande staatsschuld had aangetroffen, werd tot de uitgifte van een 2½ % grootboeklening besloten.

Deze vorm van eeuwigdurende schuld werd naar Frans voorbeeld ingericht. Daar de staatskas naar verwachting niet snel zou verbeteren werd een werkelijke schuld en een uitgestelde schuld in het leven geroepen. De werkelijke schuld werd ingeschreven in het grootboek en houders ontvingen, ongeacht de afgesproken rente en looptijd van de oorspronkelijke lening, vanaf dan 2½ % rente, halfjaarlijks uit te keren. In de loop der tijd zijn er nog een aantal grootboekleningen uitgegeven.

De thans nog lopende grootboekleningen bestaan uit:

2½ % grootboeklening
3 % grootboeklening
3½ % grootboeklening

Deze grootboekleningen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Naast een inschrijving in een grootboek zijn er fysieke schuldbewijzen in omloop gebracht. De oudste vorm, het klassieke schuldbewijs (K-schuldbewijs), bevat een mantel en coupons. De houders van deze schuldbewijzen bewaren deze schuldbewijzen meestal thuis en inden hun rente door het inleveren van de vervallen coupons bij De Nederlandsche Bank (DNB).

In 2010 zijn de laatste coupons van de K-schuldbewijzen vervallen voor alle grootboekleningen. Traditioneel zou er na inlevering van de mantel weer een nieuw schuldbewijs met nieuwe coupons afgegeven worden. Een dergelijke omslachtige en kostbare operatie wordt echter niet meer van deze tijd geacht en daarom is een alternatief uitgewerkt. Houders van schuldbewijzen kunnen de mantel opsturen naar het Agentschap van het ministerie van Financiën in Den Haag. Na ontvangst wordt het nominale bedrag bijgeschreven op een effectenrekening bij een bank of kan er gebruikt gemaakt worden van de inkoopregeling. De nog niet verjaarde rente wordt gelijktijdig uitgekeerd. De mantel kan worden opgestuurd naar:

Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën

Postbus 23887

2502 GW Den Haag

Aangeboden schuldbewijzen worden direct na ontvangst ongeldig gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer via telefoonnummer 088-4428181

Graanveld in de Noordoostpolder
Beeld: Outlook 2015
Graanveld in de Noordoostpolder

Inkoopregeling grootboekleningen

In 2014 is het Agentschap gestart met  een tijdelijke inkoopregeling voor alle drie de grootboekleningen. Inmiddels is deze faciliteit tot nader orde verlengd. 

De door het Agentschap geboden prijs wordt als volgt berekend:

Inkoopprijs grootboeklening = rentepercentage grootboeklening / effectief rendement op de DSL 0,00% 15 januari 2052.

Dit is momenteel de langstlopende Nederlandse staatslening en geldt daarom als referentie voor de prijs van de grootboekinschrijving. Er gelden maximumprijzen van € 280 (2,5% GBK), € 335 (3% GBK) en € 390 (3,5% GBK).

De inkoopprijzen van grootboekleningen zijn afgelopen tijd gelijk gebleven vanwege de huidige lage rente op de DSL 0,00% 15 januari 2052. Tot nader orde zijn de volgende inkoopprijzen geldig en wordt niet wekelijks geactualiseerd.

For the information in English, please click on this link.