Leenfaciliteit agentschappen

Voor de financiering van de benodigde investeringen in vaste activa kan een agentschap, die een baten-lastenstelsel voert, op grond van de Regeling agentschappen geld lenen. De lening kan alleen worden aangegaan bij het ministerie van Financiën. Voor het aangaan van een lening dient eerst het leenplafond voor het begrotingsjaar te worden vastgesteld.

Het leenplafond is het maximum bedrag per looptijd dat in het betreffende begrotingsjaar geleend kan worden. Het aanvragen van het leenplafond voor enig begrotingsjaar kan door middel van het formulier Aanvraag leenplafond agentschap. Dit formulier wordt via directie Financieel-Economische Zaken als bijlage bij de beleidsbrief van het eigen ministerie naar de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) gestuurd. Door de IRF wordt per aangevraagde looptijd een leenplafond voorgesteld. De vaststelling van de leenplafonds is een ministerraadbesluit.

Binnen het goedgekeurde leenplafond worden leningen met standaard modaliteiten opgenomen via de internetfaciliteit schatkistbankieren. Indien er een lening opgenomen moet worden met bijzondere modaliteiten, geschiedt de aanvraag via het invullen en per email indienen van het formulier verzoek opname lening agentschap. Het formulier dient minimaal twee werkdagen voor de ingangsdatum bij de RHB ingediend te worden. Na ontvangst van het formulier verzorgt de RHB de afhandeling van dit verzoek.

Leenfaciliteit

Voorwaarden

Binnen het goedgekeurde leenplafond kan een agentschap die een baten-lastenstelsel voert leningen opnemen.

Looptijden

Minimale looptijd is 1 jaar.

Renteniveaus

Effectief rendement op staatsobligaties.

Renteconventie

Dagtelling op basis van actual/actual

Aflossing

Lineair per maand, kwartaal of jaar

Minimum omvang

Voor de opname van leningen geldt geen minimum.

Vervroegde aflossing

Bij tenietgaan van het investeringsgoed boetevrij, anders een boete van 2%.

Overige kosten

Geen