Intradaglimiet mei 2023

Indien voor grote betalingen in mei een hogere intradaglimiet nodig is, verzoeken wij u deze tijdig aan te laten passen. Een verzoek tot een incidentele verhoging kunt u tot uiterlijk 17 mei aanleveren; een structurele verhoging tot uiterlijk 21 april. Dit doet u via de formulierenpagina van uw organisatie.

Beelden aan Zee
Beeld: DSTA

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.

Schatkistbankieren draagt bij aan de volgende doelstellingen:

  • Doelmatiger kasbeheer voor deelnemers;
  • Minimalisatie van het risico voor de onderdelen van de collectieve sector die overtollige middelen hebben;
  • Reductie van de EMU-schuld omdat door schatkistbankieren de externe financieringsbehoefte van de collectieve sector daalt.

Sociale fondsen, decentrale overheden, agentschappen en ministeries zijn verplicht om aan schatkistbankieren deel te nemen. Ook sommige aangewezen rechtspersonen met een wettelijke taak, RWT's, zijn verplicht tot schatkistbankieren. RWT's met een overwegend marktkarakter en RWT's met een relatief beperkte publieke taak zijn vrijgesteld van die plicht. Een andere uitzondering vormen de onderwijsinstellingen: deze zijn niet verplicht om deel te nemen, maar mogen wel vrijwillig schatkistbankieren.

Schatkistbankieren is alleen bedoeld voor publieke middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende instelling zelf de eventuele private middelen te scheiden van de publieke middelen en deze buiten het schatkistbankieren te houden. De wettelijke term voor schatkistbankieren is geïntegreerd middelenbeheer.

Via onderstaand schema kunt u meer informatie vinden over de beschikbare producten per klantcategorie.

Beschikbare producten

Ministeries

Agentschappen

RWT’s

Sociale fondsen

Onderwijsinstellingen

Decentrale overheden

Rekening-courant

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

Depositofaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie

Leenfaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

Garantie

niet

beschikbaar

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie