Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.

Sociale fondsen, agentschappen en ministeries zijn verplicht om aan schatkistbankieren deel te nemen. Ook sommige aangewezen rechtspersonen met een wettelijke taak, RWT's, zijn verplicht tot schatkistbankieren. RWT's met een overwegend marktkarakter en RWT's met een relatief beperkte publieke taak zijn vrijgesteld van die plicht. Een andere uitzondering vormen de onderwijsinstellingen: deze zijn niet verplicht om deel te nemen, maar mogen wel vrijwillig schatkistbankieren.

Decentrale overheden zijn sinds eind 2013 verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren, maar kunnen niet lenen bij de schatkist.

Schatkistbankieren is alleen bedoeld voor publieke middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende instelling zelf de eventuele private middelen te scheiden van de publieke middelen en deze buiten het schatkistbankieren te houden. De wettelijke term voor schatkistbankieren is geïntegreerd middelenbeheer.

Via onderstaand schema kunt u meer informatie vinden over de beschikbare producten per klantcategorie.

Ministeries

Agent-

schappen

RWT’s

Sociale

fondsen

Onderwijs-

instellingen

Decentrale

overheden

Rekening-courant

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

Depositofaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie

Leenfaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

Garantie

niet

beschikbaar

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie