Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.

Sociale fondsen, agentschappen en ministeries zijn verplicht om aan schatkistbankieren deel te nemen. Ook sommige aangewezen rechtspersonen met een wettelijke taak, RWT's, zijn verplicht tot schatkistbankieren. RWT's met een overwegend marktkarakter en RWT's met een relatief beperkte publieke taak zijn vrijgesteld van die plicht. Een andere uitzondering vormen de onderwijsinstellingen: deze zijn niet verplicht om deel te nemen, maar mogen wel vrijwillig schatkistbankieren.

Decentrale overheden zijn sinds eind 2013 verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren, maar kunnen niet lenen bij de schatkist.

Schatkistbankieren is alleen bedoeld voor publieke middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende instelling zelf de eventuele private middelen te scheiden van de publieke middelen en deze buiten het schatkistbankieren te houden. De wettelijke term voor schatkistbankieren is geïntegreerd middelenbeheer.

Via onderstaand schema kunt u meer informatie vinden over de beschikbare producten per klantcategorie.

Ministeries

Agent-

schappen

RWT’s

Sociale

fondsen

Onderwijs-

instellingen

Decentrale

overheden

Rekening-courant

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

informatie

Depositofaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie

Leenfaciliteit

niet

beschikbaar

informatie

informatie

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

Garantie

niet

beschikbaar

niet

beschikbaar

informatie

niet

beschikbaar

informatie

informatie

Aanpassing berekeningsmethode EONIA

Per 1 oktober a.s. wordt EONIA op een andere manier berekend door de Europese Centrale Bank en de European Money Market Institute. De andere berekeningswijze van de EONIA heeft geen gevolgen voor de deelnemers aan het schatkistbankieren. Het Agentschap blijft met een dag vertraging haar (daggeld)rentetarieven publiceren op https://www.dsta.nl/schatkistbankieren/rentestanden-schatkistbankieren

Achtergrond aanpassing berekeningswijze

De huidige vergoeding op de credit- en debetgelden op de rekening-courant bij het Agentschap is gebaseerd op de ‘Euro Overnight Index Average’ (EONIA). Tot 1 oktober 2019 werd EONIA berekend op basis van input afkomstig uit een panel van banken in de Europese Unie en Europese Vrijhandelsassociatie. Het resultaat is een gewogen gemiddelde van het tarief dat deze banken elkaar rekenen voor een ongedekte lening van een dag (overnight). Deze methode van vaststellen van EONIA voldoet niet meer aan de eisen in de EU Benchmark Verordening (EU 2016/1011). Daarom verdwijnt EONIA per eind 2021 als referentierente. Naar verwachting wordt ‘Euro Short-Term Rate’ (€STR), een nieuwe referentierente, de opvolger van EONIA.

In verband hiermee heeft de beheerder van EONIA aangekondigd per 1 oktober 2019 de methode voor de vaststelling van EONIA te wijzigen en te baseren op €STR met een opslag van 0,085%. Deze herziene methode volgt de aanbevelingen van de marktpartijen en is in lijn met de berekeningen van de Europese Centrale Bank. Als onderdeel van de nieuwe methode worden meer transacties op de financiële markten betrokken bij de berekening van de referentierente waardoor het volume op basis waarvan de rente wordt vast gesteld veel groter is.

Het Agentschap informeert te zijner tijd over de gevolgen van het verdwijnen van EONIA voor het schatkistbankieren. Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, neem dan contact op met sbr@minfin.nl.