Algemeen

Wat voor rekeningen heeft een agentschap?

Een agentschap heeft een rekening-courant, een depositorekening en tenminste één reguliere bankrekening. Agentschappen die een baten-lasten stelsel voeren hebben ook een leenrekening bij het ministerie van Financiën.

Mag een agentschap zelf een bank uitzoeken?

Nee, het betalingsverkeer is Europees aanbesteed door het ministerie van Financiën, voor de hele rijksoverheid. Door deze aanbesteding is op dit moment ING huisbankier voor de agentschappen.

Wie mogen de rekeningen gebruiken?

De door een agentschap bij het ministerie van Financiën en bij de huisbank aangemelde tekenbevoegden mogen de rekeningen gebruiken.

Zijn de bankrekeningen ongelimiteerd te gebruiken?

Het gebruik van bankrekeningen is te beperken door het instellen van een debetlimiet. Een agenschap bepaalt zelf de hoogte van de debetlimiet. Geadviseerd wordt om de debetlimiet zo vast te stellen dat het normale betalingsverkeer doorgang kan vinden.

Gaan alle uitgaven en ontvangsten over de bankrekening(en) van het agentschap?

De apparaatsuitgaven en -ontvangsten worden afgewikkeld via de bankrekening(en) die in beheer is bij een agentschap zelf. Voor eventuele programma-uitgaven en -ontvangsten treedt een agentschap op als extern kasbeheerder voor het ministerie. De hiervoor in gebruik zijnde bankrekening(en) zijn gekoppeld aan de rekening-courant van het ministerie. Een agentschap is gemachtigd om ten laste van deze rekeningen betalingen te verrichten. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om geen gebruik van de bankrekening(en) te maken, maar direct via een Rijksbetaalstuk de rekening-courant te belasten. Zie hiervoor de Regeling onderlinge betalingen 2003.

Wat is een rekening-courant?

De rekening-courant is een rentedragende rekening die een agentschap aanhoudt bij het ministerie van Financiën. Deze rekening geeft de onderlinge financiële verhouding weer tussen een agentschap en het ministerie van Financiën. Op deze rekening worden o.a. de mutaties van de bankrekening(en) verwerkt. Dit is de enige rekening die, na saldoregulatie van de bankrekening(en), een saldo heeft.

Is 'rood staan' op de rekening-courant toegestaan?

Gedurende het lopende boekjaar is het mogelijk om onbeperkt roodstand op de rekening-courant te hebben. Het maximum bedrag voor roodstand aan het eind van het jaar is 0,5 miljoen euro.

Wat is saldoregulatie?

Saldoregulatie is het saldo van de bankrekening op nul stellen door afroming of aanvulling. Het saldo van de bankrekening gaat, al dan niet via een draairekening, over naar de concernrekeningen van het Rijk.

Wat is een draairekening?

Een draairekening (ook hoofdrekening genoemd) is een administratieve rekening waarop de saldoregulatie van de verschillende onderliggende bankrekeningen plaats vindt. Het saldo van de draairekening wordt gereguleerd naar de concernrekening van het Rijk.

Wat is een concernrekening?

Een concernrekening, ook wel paraplurekening genoemd, is een rekening van het rijk. Het is een administratieve rekening waarop de regulatie van de onderliggende (draai)rekeningen plaats vindt. Het saldo van de concernrekening wordt gereguleerd naar de schatkistrekening bij De Nederlandse Bank.

Waaraan is de bankrekening(en) van een agentschap gekoppeld?

De eigen bankrekening(en) van een agentschap vormt een blok met een eigen draairekening of de bankrekening(en) is gekoppeld aan de draairekening van het Rijk. De bankrekening(en), die een agentschap gebruikt ten behoeve van een vakministerie, valt onder het concernblok van betreffend ministerie.

Hoeveel rekeningen zijn beschikbaar?

De structuur is dat gebruik wordt gemaakt van één rekening-courant, één depositorekening en één leenrekening in combinatie met één of meerdere bankrekeningen.

Hoe wordt een bankrekening aangevraagd c.q. wijzigingen doorgegeven?

Voor iedere aanvraag c.q. wijziging dient per bankrekening het Mutatieformulier Rekening-courant van uw huisbank ingevuld te worden. Dit formulier wordt met de benodigde bijlagen aan de directeur FEZ van uw ministerie aangeboden. Na ondertekening door DFEZ wordt het formulier naar het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën zorgt dat het formulier bij uw huisbank komt.

Wanneer moet het Mutatieformulier Rekening-Courant bij het ministerie van Financiën zijn?

Gezien de benodigde verwerkingstijd bij het ministerie van Financiën dient het mutatieformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor de datum van ingang, bij het ministerie van Financiën aanwezig te zijn.