Rekening-courant decentrale overheden

De rekening-courant is de basis voor het aanhouden van creditgelden. Deze rentedragende rekening-courant is voor dagelijks opvraagbare tegoeden. Als tegoeden voor langere tijd niet nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak, kunnen deze tegoeden op een termijndeposito worden aangehouden.

De rekening-courant kunt u gebruiken voor het aanhouden van dagelijks opvraagbare tegoeden. De modaliteiten van de rekening-courant staan in de onderstaande tabel:

Schatkistbankieren Rekening-courantfaciliteit

Voorwaarden

Creditsaldo: geen
Debetsaldo: niet toegestaan**

Renteniveaus

Creditsaldo:  EuroSTR*

Renteconventie

Dagtelling op basis van actual/360
Betaalbaarstelling resp. inning van rente per kwartaalultimo

Grensbedrag

Creditsaldo: geen
Debetsaldo: niet toegestaan

Overige kosten

Geen

* EuroSTR staat voor Euro Short term rate. Dit tarief wordt aan het begin van de werkdag door de Europese Centrale Bank berekend voor de voorgaande werkdag en zijde de rente waartegen gemiddeld genomen overnight en zonder onderpand liquiditeiten zijn geleend in de eurogeldmarkt.

** Een overschrijding van de kredietlimiet is ongeoorloofd. In het geval de kredietlimiet toch wordt overschreden, wordt een boeterente van 1,00% over het bedrag van overschrijding in rekening gebracht.