Aanmelding en formulieren

Is een collegebesluit nodig voor het aangaan van de rekening-courant overeenkomst tussen een decentrale overheid en de Staat?

De rekening-courant overeenkomst wordt automatisch van kracht. Daarvoor is dus geen collegebesluit nodig. Afhankelijk van de inrichting van uw organisatie en welke bevoegdheden er gedelegeerd zijn kan een collegebesluit nodig zijn voor het openen van de bankrekening of het tekenen van de bankmachtiging.

Is een handtekening nodig voor het plaatsen van deposito’s?

Voor het plaatsen van een deposito is strikt genomen niet steeds een handtekening nodig. Een deposito wordt geplaatst door middel van de Internetfaciliteit. Een decentrale overheid moet voor minimaal één medewerker een account (inlogcode en wachtwoord) aanvragen (via het Aanvraagformulier Internetfaciliteit) waaraan de autorisatie voor het plaatsen van deposito’s is toegevoegd. Na inloggen met die inlogcode en wachtwoord is die betreffende medewerker gemachtigd tot het plaatsen van deposito’s.

Waarom is er een verschil tussen categorie 2 en 3 op de handtekeningenkaart?

Het verschil in categorie heeft te maken met het creëren van de mogelijkheid binnen uw organisatie tot functiescheiding en het hanteren van het 4-ogen-principe. De autorisaties op de handtekeningenkaart hebben verschillende niveaus of categorieën. Bij categorie 1 is één persoon gevolmachtigd om een bepaalde handeling te verrichten. Bij categorie 2 is altijd een tweede handtekening nodig. Dit mag iemand zijn uit categorie 2 of categorie 3. Categorie 3 is het laagste niveau, deze persoon heeft dus iemand nodig uit een hoger niveau/categorie om akkoord te geven voor een bepaalde handeling.

Wie moeten als tekenbevoegden worden aangemerkt?

Dat beslist iedere organisatie zelf. Het ligt voor de hand om tekenbevoegdheden zoals die nu zijn vastgesteld ook voor schatkistbankieren te hanteren. Het Agentschap schrijft niets voor.

Is een bankmachtiging verplicht?

Ja, de regeling schatkistbankieren decentrale overheden bepaalt dat een bankmachtiging verplicht is. Op die manier verleent u het Agentschap toestemming om de zero-balancing uit te voeren. Zonder deze machtiging is schatkistbankieren niet mogelijk.

Waarom verschillen machtigingen tussen banken?

Met de machtiging geeft de decentrale overheid het Agentschap onder andere de mogelijkheid om de informatie in te zien van de nieuw te openen bankrekening en om zero-balancing uit te voeren. Elke bank stelt haar eigen voorwaarden aan de formuleringen in dergelijke machtigingen, dus daarom verschilt de precieze tekst per bank.

Als een decentrale overheid via twee banken wil schatkistbankieren, kan ik dan volstaan met één machtiging?

Dit is niet mogelijk. Elke bank stelt voor deze machtiging verschillende voorwaarden. Een decentrale overheid moet daarom voor elke bank de bijbehorende machtiging tekenen.

Moeten de originele formulieren opgestuurd worden, en naar wie?

De originele formulieren hoeven niet opgestuurd te worden. Wel dienen de originele exemplaren bewaard te worden. Het kan zijn dat een bank de originele machtiging opvraagt bij de decentrale overheid.

Wat gebeurt er met de bestaande RC-overeenkomst die mijn gemeente (waterschap) met het Agentschap heeft inzake Spoorse doorsnijdingen (Waddenfonds)?

Deze overeenkomst en de bijbehorende rekening-courant bij de schatkist worden in overleg met u opgeheven. De verplichting om de voorschotten op een aparte rekening bij de schatkist aan te houden is uit de regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijding verwijderd. De subsidieregeling wet op het Waddenfonds is per 04 juli 2013 vervallen. Alle bijzondere bepalingen voor middelen van Spoorse doorsnijdingen of het Waddenfonds zijn dus niet meer van toepassing. Alle decentrale overheden die gebruik maakten van een rekening-courant voor Spoorse doorsnijdingen of het Waddenfonds zijn eind 2013 door het Agentschap benaderd over het beëindigen daarvan.

Moet ik ook het Treasurystatuut van mijn organisatie aanpassen?

Het ligt voor de hand schatkistbankieren in het treasurystatuut te verwerken. Het ministerie van Binnenlands Zaken zal de ‘Handreiking Treasury’ aanpassen aan de nieuwe situatie.

Als een gemeente de treasury voor een gemeenschappelijke regeling doet, wie moet dan de aanmelding van deze GR verzorgen?

Een GR dient zichzelf aan te melden of een verzoek tot uitzondering in te dienen. Voor een verzoek tot uitzondering kunt u contact opnemen met het Agentschap.