Deelnemende decentrale overheden

Moeten gemeenschappelijke regelingen ook meedoen?

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook rechtspersonen (openbare lichamen) die zijn ingesteld op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot deelname. Andere vormen van gemeenschappelijke regelingen (zoals gemeenschappelijke organen) zijn niet verplicht tot deelname omdat ze geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Een decentrale overheid is aangesloten bij meerdere gemeenschappelijke regelingen. Moeten al deze GR's meedoen aan schatkistbankieren?

Bepalend is de vraag of een gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam is conform de wet Gemeenschappelijke regelingen. Zo ja, dan is de gemeenschappelijke regeling verplicht om mee te doen aan schatkistbankieren. Een uitzondering is mogelijk als het openbaar lichaam aantoonbaar geen eigen middelen heeft, of als zij deze op een andere manier in de schatkist aan kan houden. Onder het thema uitzonderingen vindt u hierover meer informatie.

Een decentrale overheid (gemeente) voert de treasury uit voor een aantal gemeenschappelijke regelingen die ook verplicht zijn om te schatkistbankieren. Kan dat straks nog wel?

Ja, dat kan. Deelname aan schatkistbankieren verandert in beginsel niets aan de huidige treasurypraktijk. Dergelijke gemeenschappelijke regelingen moeten dus in principe zelfstandig meedoen aan schatkistbankieren. Als de treasury van meerdere gemeenschappelijke regelingen door één gemeente wordt uitgevoerd, dan kunnen de gemeenschappelijke regelingen een uitzondering aanvragen. Overtollige middelen moeten ze dan via de gemeente in de schatkist aanhouden. Onder het thema uitzonderingen vindt u hierover meer informatie.

Als een decentrale overheid geen overtollige middelen heeft, moet zij dan toch meedoen aan schatkistbankieren?

Ja, alle decentrale overheden worden aangesloten op de schatkist. Een decentrale overheid die op dit moment geen overtollige middelen heeft, kan dat in de toekomst wel hebben. Zolang de decentrale overheid geen overtollige middelen heeft, betekent schatkistbankieren na de eenmalige aansluiting op de schatkist geen extra werk. De decentrale overheid hoeft dan immers geen middelen over te boeken naar de schatkist.

De gemeente is 100% eigenaar van een zelfstandige B.V. Deze B.V. regelt zelf haar boekhouding, bankrekeningen etc. Moet de B.V. meedoen aan schatkistbankieren (oftewel: vallen de overtollige middelen van deze B.V. onder de wet Fido?

Nee, de middelen van de BV vallen buiten de reikwijdte van het Schatkistbankieren. Onder de wet Fido vallen alleen openbare lichamen (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen met de vorm van een openbaar lichaam). B.V.’s N.V.’s en stichtingen vallen dus niet onder de wet Fido en vallen dus niet onder het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden.