Depositofaciliteit

Op welke manier kan er belegd worden bij de schatkist?

De enige beleggingsvorm is in deposito's. Een deposito moet minimaal € 10.000 groot zijn en alle looptijden t/m 30 jaar zijn mogelijk.

Voor welke perioden kan een decentrale overheid deposito’s aangaan?

Alle looptijden van 2 dagen t/m 30 jaar  zijn mogelijk.

Waar kan ik een deposito plaatsen?

U kunt alleen deposito’s plaatsen bij de schatkist, ten laste van uw rekening-courant bij de schatkist. Deposito’s aanhouden bij banken is niet langer toegestaan. Het plaatsen van deposito’s gebeurt via de Internetfaciliteit.

Krijgen decentrale overheden bevestigingen van deposito's?

Bevestigingen van deposito's kunnen gedownload worden via de Internetfaciliteit.

Hoe dienen deposito's die bij de Staat geplaatst worden, gestort te worden?

Het plaatsen van een deposito gaat ten laste van uw rekening-courant bij de schatkist. De renteontvangst en de aflossing van het deposito verlopen eveneens via de rekening-courant bij de schatkist.

Wat gebeurt er als een deposito wordt geplaatst en er is onvoldoende saldo aanwezig op de rekening-courant bij de schatkist?

In dat geval wordt de plaatsing niet uitgevoerd.

Hoeveel deposito's kunnen tegelijkertijd worden aangehouden?

Er zit geen maximum aan het aantal deposito's. Een deposito dient minimaal € 10.000 groot te zijn. Er kan  worden gekozen voor meerdere deposito’s met meerdere looptijden, bijvoorbeeld om het renterisico te spreiden.

Indien een decentrale overheid langdurig overtollige gelden wegzet (bijvoorbeeld een 10-jaars deposito) maar heeft door onvoorziene omstandigheden(na bijvoorbeeld 5 jaar)  een gedeelte daarvan nodig, kan dit deposito dan gedeeltelijk vervroegd worden opgevraagd en wat zijn daarvan de consequenties?

Het gedeeltelijk vervroegd opnemen van een deposito is niet mogelijk. Een deposito kan alleen in z’n geheel boetevrij vervroegd worden opgenomen tegen marktwaarde. (Een deel van) het resterende bedrag kan desgewenst weer opnieuw via een deposito weggezet worden met een gewenste looptijd.

Kan de marktwaarde vooraf zelf berekend worden voordat wordt overgegaan op vervroegde opvraging?

Ja, dat kan met behulp van de formule zoals die in de ministeriële regeling staat. Deze functie zit ook in de Internetfaciliteit, waar u van elk uitstaand deposito een pro-forma berekening van de actuele marktwaarde kunt opvragen.

Als het Eonia-percentage dat op de rekening-courant wordt vergoed hoger is dan de rentevergoeding op (korte) deposito’s, is het dan toegestaan om middelen aan te houden op de rekening-courant in plaats van in deposito’s?

Ja, saldi kunnen te allen tijde worden aangehouden op de rekening-courant. Een decentrale overheid is vrij in de keuze om al dan niet een deposito af te sluiten.

Wanneer een deposito vrijvalt, kan deze dan benut worden ten behoeve van een investering zodat geen langlopende geldlening hoeft worden afgesloten?

Dat kan. Een dergelijke beslissing is aan de decentrale overheid zelf. De verplichting om te gaan schatkistbankieren betekent dat alleen de overtollige middelen van een  decentrale overheid in de schatkist dienen te worden aangehouden. Wanneer een deposito vrijvalt, kan het net als in de huidige situatie vrijelijk worden aangewend. Schatkistbankieren verandert hier niets aan.