Derivaten

Zegt het wetsvoorstel ook iets over het gebruik van derivaten door decentrale overheden?

Nee. Voor regelgeving inzake het gebruik van derivaten is een afzonderlijk traject in gang gezet. U vindt daarover informatie op de website van de rijksoverheid. Op dit moment gelden voor het gebruik van derivaten door decentrale overheden de regels van de Ruddo. Er is op dit moment een wijziging van de Ruddo in voorbereiding door BZK, zodat de Ruddo in lijn wordt gebracht met het beleidskader derivaten zoals dat eerder door de Ministerraad is vastgesteld..

Als een decentrale overheid onderpand ontvangt uit hoofde van derivatentransacties, moeten die middelen dan in de schatkist worden aangehouden?

Ja, deze middelen dienen  in de schatkist aangehouden te worden.

Als een decentrale overheid uit hoofde van derivatentransacties cash onderpand moet aanhouden bij de tegenpartij, is dat dan toegestaan?

Ja, dergelijke contractuele verplichtingen uit hoofde van derivaten kunnen gewoon worden nageleefd, u heeft de middelen nodig om aan uw verplichtingen te voldoen. Deze middelen zijn dan ook niet overtollig. Overigens is er binnen schatkistbankieren ook een mogelijkheid voor een borgstelling/trekkingsrecht van de tegenpartij op een deel van het tegoed dat een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt. Dit kan een goed alternatief zijn voor het aanhouden van onderpand bij de tegenpartij.

Als onderpand moet worden gestort uit hoofde van derivatentransacties, kan dat via schatkistbankieren?

Ja, dat kan via een borgstelling. Via een borgstelling wordt een bepaald bedrag van de rekening-courant van de decentrale overheid gereserveerd op een aparte rekening-courant ten behoeve van de tegenpartij. Als de tegenpartij een dergelijke borgstelling niet acceptabel vindt (bijvoorbeeld omdat de tegenpartij geen daadwerkelijke beschikkingsmacht over liquiditeit heeft), is het toegestaan deze storting buiten de schatkist aan te houden (de betreffende middelen worden dan niet als ‘overtollig’ beschouwd).