Diversen

Kan een decentrale overheid lenen bij Financiën?

Nee, de wet Fido bevat voor decentrale overheden geen mogelijkheid tot lenen.

Mag een decentrale overheid rood staan op de rekening-courant bij de schatkist? Zo nee, welke sancties gelden als toch wordt rood gestaan?

Er is geen roodstandfaciliteit bij de schatkist. Niettemin kan als gevolg van de technische inrichting van het schatkistbankieren een roodstand in de rekening-courant niet voorkomen worden. Mocht een decentrale overheid per ongeluk rood komen te staan op de rekening-courant bij de schatkist, dan wordt een boeterente van 100 basispunten in rekening gebracht bovenop het EuroSTR-tarief. Ook dient een decentrale overheid het saldo op de rekening-courant binnen enkele werkdagen aan te vullen tot minimaal nul. De exacte regels rondom ongeoorloofde roodstanden zijn opgenomen in de ministeriële regeling.

Welk inzicht moeten decentrale overheden het ministerie van Financiën geven in de liquiditeitsprognoses?

Een decentrale overheid hoeft geen liquiditeitsprognoses door te geven. Wel kan het nuttig zijn om grote ontvangsten ten gunste van de schatkist (bijvoorbeeld vrijvallen van een belegging) tijdig bij het Agentschap te melden. In uitzonderlijke gevallen kan het Agentschap aan de decentrale overheid vragen of en wanneer er grote mutaties worden verwacht.

Zal mijn bank nog wel een intradaglimiet willen verstrekken op de rekening van een decentrale overheid?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee limieten:

De intradaglimiet op de tussenrekening (de nieuwe bankrekening die iedere decentrale overheid moet openen ten behoeve van schatkistbankieren): deze intradaglimiet wordt gegarandeerd door de Staat. Het ligt niet voor de hand dat banken hiervoor kosten in rekening brengen bij de decentrale overheid, dit  kan echter niet worden uitgesloten.

De intradaglimiet op reguliere betaalrekeningen: de vraag of banken bereid zijn om een decentrale overheid een intradaglimiet te verstrekken kan alleen door de bank zelf worden beantwoord. Overigens kan een decentrale overheid – in het geval er saldo aanwezig is bij de schatkist – de benutting van deze intradaglimiet beperken door direct ’s ochtend de tussenrekening te belasten ten gunste van de reguliere betaalrekening.

Hoe gaat het Rijk controleren of wel alle middelen in de schatkist zijn opgenomen?

Het Agentschap voert geen controle uit op de naleving van de wet. Dit is een taak voor de reguliere toezichthouders, waaronder de accountant.