Nieuwe bankrekening

Waarom moet er een aparte bankrekeningen worden geopend? Kan een decentrale overheid geen bestaande bankrekening gebruiken?

Om technische redenen mag de nieuw te openen rekening geen bestaande rekening zijn. Decentrale overheden moeten dus minimaal één nieuwe bankrekening openen. Dit is zo afgesproken met de banken. In de Nieuwsbrief schatkistbankieren uit mei 2013 staat een nadere toelichting.

Faciliteren alle banken het schatkistbankieren?

Alle grote banken ondersteunen schatkistbankieren. Dit zijn: ABN Amro, BNG Bank, Deutsche Bank, ING, NWB Bank en Rabobank.

Mag er straks nog maar bij één bank gebankierd worden?

Bankieren bij meerdere banken blijft gewoon mogelijk. In beginsel verandert schatkistbankieren niets aan het betalingsverkeer zoals decentrale overheden dat nu voeren. Iedere decentrale overheid dient bij minimaal één bank een bankrekening voor schatkistbankieren te openen. Deze nieuwe bankrekening wordt gekoppeld aan de schatkist en wordt dagelijks betrokken in de zero-balancing. Als een decentrale overheid dat wenst, mag ook bij meerdere banken een bankrekening voor schatkistbankieren worden geopend. Er worden dan meerdere bankrekeningen gekoppeld aan de schatkistrekening van de decentrale overheid. In de Nieuwsbrief is hierover meer informatie te vinden.

Moet een decentrale overheid bij elke bank waar zij een bankrekening heeft, een nieuwe bankrekening openen voor het schatkistbankieren?

Nee, dit is niet noodzakelijk. Er moet minimaal bij één bank een nieuwe bankrekening worden geopend. Als u bij meerdere banken bankiert dan kunt u er voor kiezen om ook bij meerdere banken een nieuwe bankrekening te openen. Het kan lonen om de verschillende tarieven en transactietijden met elkaar te vergelijken.

Moeten alle bankrekeningen van een decentrale overheid worden gekoppeld?

Nee, een decentrale overheid opent voor het schatkistbankieren een aparte bankrekening die los staat van alle overige betaalrekeningen. Deze nieuwe bankrekening wordt gekoppeld aan de schatkist. Een decentrale overheid moet dus minimaal bij één bank een bankrekening specifiek voor schatkistbankieren openen. Als een decentrale overheid bij meerdere banken bankiert, kan ze ervoor kiezen om bij meerdere banken, of alle banken, een bankrekening te openen.

Er wordt een bankrekening gekoppeld. Hoe dient te worden omgegaan met de andere bankrekeningen?

De bestaande bankrekeningen blijven in beginsel bestaan. Het is aan decentrale overheden zelf om te besluiten bankrekeningen eventueel op te heffen, bijvoorbeeld omdat ze niet meer nodig zijn voor het aanhouden van spaargeld of deposito’s.

Mag een decentrale overheid ontvangsten van derden binnenkrijgen op de nieuwe tussenrekening?

De nieuwe bankrekening mag in beginsel alleen worden gebruikt om bedragen van- en naar de schatkist te boeken. De nieuwe bankrekening neemt echter gewoon deel aan het normale bancaire verkeer, en het is dus technisch mogelijk dat derden betalingen doen naar de nieuwe bankrekening. Het is niet de bedoeling dat reguliere uitgaven en ontvangsten via die nieuwe rekening lopen. Reguliere betalingen en ontvangsten dienen te verlopen via de reguliere betaalrekeningen zoals dat in de huidige (oude) situatie ook gebeurt.

Als een derde partij geld op de nieuwe bankrekening stort en de decentrale overheid laat die middelen gedurende de dag staan, dan worden deze gelden aan het einde van de dag in de zero-balancing betrokken en naar de schatkist overgeboekt. Voor grote ontvangsten (bijvoorbeeld te ontvangen subsidies of rijksbijdragen) is het daarom misschien juist wenselijk dat deze direct op de nieuwe bankrekening worden gestort. Omdat de ontvangst dan automatisch naar de schatkist wordt geboekt loopt de decentrale overheid minder risico om het drempelbedrag te overschrijden. In overleg met het Agentschap kan daarom worden toegestaan dat een beperkt aantal tegenpartijen grote betalingen direct op de nieuwe bankrekening stort .

Een provincie heeft geld zitten in een Mobiliteitsfonds. Het Rijk heeft provincies verplicht hiervoor aparte rekeningen te openen. Geldt die verplichting straks nog steeds?

Nee, omdat alle overtollige middelen in de schatkist moeten worden aangehouden, heeft het geen zin om aparte bankrekeningen aan te houden.

Hoe wordt omgegaan met bankrekeningen die buiten Nederland worden aangehouden?

Er mag alleen saldo op dergelijke bankrekeningen worden aangehouden als deze onder het drempelbedrag blijven. Daarboven moeten saldi in de schatkist worden aangehouden. De nieuwe bankrekening die iedere decentrale overheid dient te hebben ten behoeve van schatkistbankieren kan alleen bij een van de volgende banken worden geopend: ABN Amro Bank, BNG Bank, Deutsche Bank, ING Bank, NWB Bank en Rabobank.

Wat is het voordeel van een nieuwe bankrekening openen bij meerdere banken?

Wanneer een decentrale overheid betaalrekeningen heeft bij verschillende banken, kan de decentrale overheid besluiten bij meerdere een nieuwe rekening voor het schatkistbankieren te openen. Hiermee voorkomt een decentrale overheid dat overtollige middelen van de ene bank naar de nieuwe bankrekening bij een andere bank moeten worden overgeboekt. Het overboeken tussen banken kost meestal meer tijd dan een boeking tussen twee rekeningen bij dezelfde bank. Door bij meerdere banken een nieuwe bankrekening voor schatkistbankieren te openen kan de decentrale overheid dus later op de dag nog geld naar de schatkist boeken. Voor welke optie een decentrale overheid kiest, is aan de decentrale overheid zelf.

Wanneer een decentrale overheid geld uit de schatkist wil opnemen, doet ze dat door gedurende de dag rood te staan op de nieuwe bankrekening. Zijn er kosten verbonden aan het gedurende de dag rood staan op de nieuwe bankrekening?

Het Agentschap brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van de intradaglimiet. Omdat de Nederlandse staat garant staat jegens de bank voor de intradaglimiet, brengen de banken geen kosten in rekening voor de intradaglimiet. De beslissing over het al dan niet in rekening brengen van kosten is echter aan de bank zelf.