Uitgezonderde decentrale overheden

Welke uitzonderingsmogelijkheden zijn er voor het verplicht schatkistbankieren?

Alle decentrale overheden zijn verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren en om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De minister van Financiën kan echter een decentrale overheid op verzoek uitzonderen van de verplichting om zich aan te melden. Een uitgezonderde decentrale overheid hoeft dan dus geen nieuwe bankrekening te openen voor het schatkistbankieren, en krijgt ook geen eigen rekening-courant bij de schatkist.

Welke decentrale overheden komen in aanmerking voor een uitzondering?

Er zijn twee gronden waarop een decentrale overheid kan worden uitgezonderd.

De eerste uitzonderingsgrond is het niet hebben van eigen middelen (dus onder andere geen eigen bankrekening). Dit is bijvoorbeeld van toepassing op sommige GR’s die alleen het beheer voeren over een N.V. of B.V. en zelf geen inkomsten of uitgaven hebben.

De tweede mogelijkheid om uitgezonderd te worden is als de decentrale overheid geregeld heeft dat zijn overtollige middelen via een andere decentrale overheid in de schatkist kunnen worden aanhouden. Deze uitzondering is bedoeld voor bijvoorbeeld GR’s waarvan de treasury wordt uitgevoerd door een van de deelnemende gemeenten. Eventuele overtollige middelen van de GR kunnen dan relatief eenvoudig via de gemeente in de schatkist worden aangehouden. Ook als een GR wel zijn eigen treasury voert dan kan met bijvoorbeeld een gemeente worden afgesproken dat eventuele overtollige middelen via de gemeente in de schatkist kunnen worden aangehouden. Het is dan wel nodig dat de GR en de gemeente hierover afspraken maken.

Waar kan ik een uitzondering aanvragen?

Dat kan via een e-mail aan het Agentschap.

Kan ik zien welke decentrale overheden zijn uitgezonderd?

Ja, het Agentschap publiceert een lijst met verleende uitzonderingen.

Ik heb een uitzondering maar inmiddels is mijn situatie veranderd. Moet ik dat melden?

Ja, een van de voorwaarden voor het verlenen van uitzonderingen is dat u wijzigingen in de grond waarop de uitzondering is verleend zo spoedig mogelijk meld aan het Agentschap. Dat kan via een e-mail aan het Agentschap.

Waar zijn de uitzonderingsmogelijkheden geregeld?

De uitzonderingsmogelijkheden staan in de regeling decentrale overheid (artikel 9).