Uitgezonderde middelen

Welke uitzonderingen bestaan er op de regel dat alle overtollige middelen in de schatkist moeten worden opgenomen?

Er zijn op dit moment vier uitzonderingen op de regel dat alle middelen in de schatkist worden aangehouden. Ten eerste zijn middelen uitgezonderd die worden aangehouden in de nazorgfondsen zoals die zijn ingesteld op basis van de wet Milieubeheer. Ten tweede is er een drempelbedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Ten derde zijn uitgezonderd de middelen die worden aangehouden op een zogenoemde G-rekening. Ten vierde is er een overgangsregeling voor bestaande beleggingen (peildatum 4 juni 2012). De uitgezonderde middelen vindt u in de ministeriële regeling. Ook onderpand dat uit hoofde van derivatentransacties bij de tegenpartij moet worden aangehouden kan buiten de schatkist blijven.

Waar kan ik vinden welke middelen uitgezonderd worden?

De uitgezonderde middelen staan opgenomen in de regeling schatkistbankieren decentrale overheden. De overgangsregeling voor bestaande beleggingen vindt u hier.

Moeten derdengelden in de schatkist worden opgenomen?

De verplichting om middelen in de schatkist aan te houden geldt alleen voor middelen die eigendom zijn van de betreffende decentrale overheid. Derdengelden zijn geen eigendom van de betreffende decentrale overheid, en vallen dus niet onder de verplichting.

Mag een decentrale overheid een fonds oprichten en daar liquide middelen in aanhouden?

Het oprichten van een fonds is toegestaan. Het aanhouden van overtollige middelen in een fonds is echter niet toegestaan. Fondsvorming buiten de schatkist met de bedoeling om middelen te reserveren voor bepaalde doeleinden is niet mogelijk. Fondsvorming is wel mogelijk met een geoormerkte rekening-courant binnen de schatkist. Aan bestaande fondsen mogen geen toevoegingen worden gedaan. Liquide middelen die in bestaande fondsen worden aangehouden moeten in beginsel in de schatkist worden aangehouden. Om een bepaalde specifieke situatie het beste te kunnen beoordelen, kunt u het beste contact opnemen met het Agentschap.

Is het aanhouden van een streekrekening na de invoering van verplicht schatkistbankieren nog mogelijk?

Nee, streekrekeningen behoren niet tot de uitgezonderde middelen. De middelen die op een streekrekening worden aangehouden zijn naar hun aard vergelijkbaar met middelen die op reguliere bank- en spaarrekeningen worden aangehouden. Middelen op dergelijke rekeningen worden niet anders behandeld dan middelen op gewone bankrekeningen.

Op sommige overtollige middelen is in het verleden een rendementseis geformuleerd, al dan niet vanuit het Rijk. Aan deze rendementseis kan een decentrale overheid niet voldoen via schatkistbankieren. Zijn dergelijke middelen uitgezonderd?

Nee. Dergelijke middelen zijn niet uitgezonderd. De rendementseis in de wet BDU is geschrapt.