Leenfaciliteit onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen mogen lenen ten behoeve van investeringen in huisvesting. Als een onderwijsinstelling bij het ministerie van Financiën wil lenen moet de onderwijsinstelling daarvoor altijd goedkeuring hebben van het ministerie van OCW. Een onderwijsinstelling die deelneemt aan schatkistbankieren kan er tevens voor kiezen een lening af te sluiten bij een commerciële bank. Het is de onderwijsinstelling niet verplicht bij de schatkist te lenen.

Vanwege de garantstelling die het ministerie van OCW afgeeft voor leningen aan onderwijsinstellingen, voert het Ministerie van OCW een kredietbeoordeling uit wanneer een onderwijsinstelling bij de schatkist wil lenen. Hiertoe gebruikt het ministerie van OCW een financieel toetsingsdocument waarin wordt gevraagd naar histrosiche en toekomstige financiële kengetallen (zoals solvabiliteit en liquiditeit) van de onderwijsintelling. Voor het financieel toetsingsdocument kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Primair- en voortgezet onderwijs

De volgende eisen worden  aan onderwijsinstellingen in het primair- en voortgezet onderwijs gesteld wanneer deze een lening of rekening-courant krediet bij de schatkist willen aangaan:

  • De gemeenten dienen zorg te dragen voor huisvesting van het primair- en voortgezet onderwijs. Deze zorg kan een gemeente door decentraliseren naar de onderwijsinstelling. Primair- en voortgezet onderwijsinstellingen kunnen enkel een lening bij de schatkist aangaan als de gemeente de huisvestingsbedragen en het economisch eigendom van het vastgoed heeft overgedragen aan de desbetreffende onderwijsinstelling (volledige doordecentralisatie).  Indien een onderwijsinstelling in het primair- of voortgezet onderwijs zich voor een meerjarige lening voor een huisvestingsproject bij de schatkist meldt, vraagt het Ministerie van OCW als voorwaarde voor het verstrekken van de lening een gemeentegarantie van de betrokken gemeente(n). Aan de hand van het financieel toetsingsdocument wordt vervolgens door het Ministerie van OCW bepaald of de instelling in aanmerking komt voor een lening bij de schatkist.
  • Indien een instelling in het primair- of voortgezet onderwijs zich voor een rekening courantkrediet (roodstandfaciliteit) bij de schatkist meldt, zal het Ministerie van OCW de aanvraag toetsen aan de hand van het financieel toetsingdocument. Bij een positief oordeel stemt het Ministerie van OCW  in met de krediet-aanvraag en stelt zich garant voor het krediet jegens de schatkist.

MBO, HBO en WO

De volgende  eisen worden gesteld aan onderwijsinstellingen in het MBO en HO (HBO en WO) wanneer deze een lening of rekening-courant krediet bij de schatkist willen aangaan:

  • Bij een meerjarige lening voor een huisvestingsproject van een onderwijsinstelling, dienen instellingen in het MBO, HBO en WO aan OCW het recht van eerste hypotheek op haar bestaande onroerend goed en/of nieuwbouwproject(en) te verlenen. De toetsing van het maximaal te lenen bedrag wordt vastgesteld op basis van taxatie van het ingebrachte onroerend goed en/of nieuwbouwproject(en). 
  • Bij een aanvraag voor een rekening-courant krediet is het inbrengen van onderpand niet vereist. Het Ministerie van OCW beoordeelt de aanvraag aan de hand van het financieel toetsingsdocument dat de instelling dient in te vullen. Bij een positief oordeel stemt het Ministerie van OCW  in met de krediet-aanvraag en stelt zich garant voor het krediet jegens de schatkist.

Voor het aangaan van leningen bij het ministerie van Financiën gelden vooraf vastgestelde rentetarieven. Deze tarieven worden elke werkdag 's middags rond 13.00 uur per e-mail meegedeeld en op deze website gepubliceerd.

Onderstaand vindt u de modaliteiten van de leenfaciliteit:

Schatkistbankieren Leenfaciliteit

Voorwaarden

Garantstelling van het vakdepartement voor de rente- en aflossingverplichting.

Looptijden

Minimale looptijd is 1 jaar en kan oplopen tot en met 32 jaar. Maximale rentevaste periode is 32 jaar: max 2 jaar voor het opnemen van de lening in tranches en max 30 jaar voor het aflossen van de lening. Daarnaast is het mogelijk de rente max 2 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de lening te fixeren.

Renteniveaus

Bij gemeentelijke garantie: effectief rendement op staatsobligaties (vermeerderd met een opslag van 0,10%)
Bij hypotheek: effectief rendement op staatsobligaties + 0,10%

Renteconventie

Dagtelling op basis van actual/actual

Aflossing

Aflossingsschema in overleg nader in te vullen.

Minimum omvang

€ 100.000,-

Vervroegde aflossing

Uitsluitend indien de vervroegde aflossing voortvloeit uit bedrijfseconomische redenen, tegen marktwaarde op basis van dagelijkse rentefixings.

Overige kosten

Geen

Het afsluiten van een lening is een proces dat maatwerk vergt. Als u geïnteresseerd bent in de leenfaciliteit van de schatkist, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij het Ministerie van Financiën. Bent u nog geen deelnemer van het schatkistbankieren? Dan kunt u een mail sturen naar schatkistbankieren@minfin.nl, waarna u in contact zal worden gebracht met een accountmanager.