Rekening-courant onderwijsinstellingen

De basis voor het aanhouden van creditgelden is de rekening-courant. Deze rentedragende rekening-courant is voor dagelijks opvraagbare tegoeden. Als tegoeden voor langere tijd niet nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak, kunnen deze tegoeden op een termijndeposito worden aangehouden.

Verder biedt het ministerie een rekening-courant krediet en ook leningen aan. Voor krediet in rekening-courant is goedkeuring nodig van het ministerie van OCW. Om goedkeuring te verkrijgen dient het financieel toetsingsdocument te worden ingevuld.

De rekening-courant kunt u gebruiken voor het aanhouden van dagelijks opvraagbare tegoeden. De modaliteiten van de rekening-courant staan in de onderstaande tabel:

Schatkistbankieren Rekening-courantfaciliteit

Voorwaarden

Creditsaldo: geen
Debetsaldo: zie Grensbedrag

Renteniveaus

Creditsaldo: EONIA*
Debetsaldo: EONIA+ 0,25%

Renteconventie

Dagtelling op basis van actual/360
Betaalbaarstelling resp. inning van rente per kwartaalultimo

Grensbedrag

Creditsaldo: geen
Debetsaldo**: 10% van de publieke jaaromzet (Rekening-courantkrediet)***

Overige kosten

Geen

* EONIA staat voor Euro Overnight Index Average. Dit tarief wordt aan het eind van een werkdag door de Europese Centrale Bank berekend en geeft het (gewogen) gemiddelde weer van de rentepercentages waartegen een groot aantal banken in de Eurozone overnight transacties zonder onderpand hebben uitgevoerd.

** Een overschrijding van de kredietlimiet is ongeoorloofd. In het geval de kredietlimiet toch wordt overschreden, wordt een boeterente van 1,00% over het bedrag van overschrijding in rekening gebracht.

*** Het ministerie van OCW kan een ander grensbedrag instellen.