Sociale fondsen

De sociale fondsen worden beheerd door de volgende rechtspersonen: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Zorginstituut Nederland (ZiN). 

Het zijn deze drie rechtspersonen die meedoen aan schatkistbankieren. Waar hierna over sociale fondsen wordt gesproken, worden deze drie rechtspersonen bedoeld.

De sociale fondsen zijn per wet verplicht om hun liquide middelen in de schatkist aan te houden middels een rekening-courant. Dit is op basis van de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 119 en 120). De wettelijke basis voor ZiN wordt tevens gevonden in de Zorgverzekeringswet (artikel 39 en 40).