Rekening-courant sociale fondsen

Een sociaal fonds heeft een eigen rekening-courantverhouding met het ministerie van Financiën. De rekening-courant (RC) van een sociaal fonds is rentedragend. Dit houdt in dat een sociaal fonds een keer per jaar rente ontvangt of betaalt. De rente wordt aan het einde van het boekjaar verrekend in de rekening-courant.

In de RC ziet u de totale bij- en afschrijvingen van de bankrekening, de betalingen en ontvangsten van lening en deposito, de onderlinge verrekeningen en de renteverrekening(en) van de RC, leen- en/of depositorekening.

Om een RC te openen, wijzigen of op te heffen wordt er door een sociaal fonds het Mutatieformulier Rekening-Courant volledig ingevuld. Na ondertekening wordt het formulier naar de afdeling Rijkshoofdboekhouding (RHB) gestuurd.

Rekening-courant faciliteit

Voorwaarden

Creditsaldo (+ saldo): geen

Debetsaldo (- saldo): geen

Renteniveaus

Creditsaldo: EONIA*               

Debetsaldo: EONIA

Overige kosten

Geen

* EONIA staat voor Euro Overnight Index Average. Dit tarief wordt aan het eind van een werkdag door de Europese Centrale Bank berekend en geeft het (gewogen) gemiddelde weer van de rentepercentages waartegen een groot aantal banken in de Eurozone overnight transacties zonder onderpand hebben uitgevoerd.