Leningen

Waarvoor kan er geleend worden?

Als een agentschap een baten- lastenstelsel voert, dan kan het agentschap lenen voor de aanschaf van investeringsgoederen.

Hoe komt er leenruimte?

Als een agentschap wil lenen moeten er leenplafonds per looptijd aangevraagd worden. Dit gebeurt door bij de beleidsbrief van het eigen ministerie, voor het betreffende begrotingsjaar, het ingevulde formulier Aanvraagformulier leenplafonds agentschap als bijlage mee te sturen naar het ministerie van Financiën. Na beoordeling van alle aanvragen zorgt het ministerie van Financiën dat er een voorstel toekenning leenplafonds naar de ministerraad gaat. Na goedkeuring door de ministerraad zijn de leenplafonds vastgesteld.

Wat is een leenplafond?

Een leenplafond is het maximum bedrag dat een agentschap in een begrotingsjaar mag lenen.

Wat is de looptijd?

De looptijd is de duur van de lening. Deze komt overeen met de economische levensduur van het met de lening aan te schaffen investeringsgoed.

Wordt een goedgekeurde leningaanvraag automatisch betaalbaar gesteld?

Nee, de bij een agentschap daartoe geautoriseerde personen mogen een (deel van de) lening via de internetfaciliteit schatkistbankieren opnemen.

Wanneer wordt de lening betaalbaar gesteld?

Een lening wordt betaalbaar gesteld op de door het agentschap aangegeven ingangsdatum.

Hoe verloopt de aflossing en de rentebetaling?

Het ministerie van Financiën incasseert de rente en aflossing via de rekening-courant, conform de overeengekomen aflossingsdata.

Is vervroegde aflossing van een lening mogelijk?

Vervoegde aflossing is mogelijk tegen een boete van 2% van het vervroegd af te lossen bedrag. De boete is niet verschuldigd bij verkoop of verlies van het investeringsgoed.

Waar kan ik informatie verkrijgen over de hoogte van de rentepercentages?

De actuele rentepercentages staan op de website van het ministerie van Financiën.