Veel gestelde vragen ministeries

Wat voor rekeningen heeft een ministerie?

Een ministerie heeft een rekening-courant bij het ministerie van Financiën en tenminste één reguliere bankrekening.

Mag een ministerie zelf een bank uitzoeken?

Nee, het betalingsverkeer is Europees aanbesteed door het ministerie van Financiën, voor de hele Rijksoverheid. Door deze aanbesteding is op dit moment ING Bank huisbankier voor de ministeries. Hierop zijn twee uitzonderingen: Belastingdienst (ING Bank) en het buitenlandse betalingsverkeer van Buitenlandse Zaken (ING Bank).

Wie mogen de rekeningen gebruiken?

De bij het ministerie van Financiën en bij de ING Bank aangemelde tekenbevoegden mogen de rekeningen gebruiken.

Zijn de bankrekeningen ongelimiteerd te gebruiken?

Het gebruik van bankrekeningen is te beperken door het instellen van een debetlimiet. Een ministerie bepaalt zelf de hoogte van de debetlimiet. Geadviseerd wordt om de debetlimiet zo vast te stellen dat het normale betalingsverkeer doorgang kan vinden.

Wat is een rekening-courant?

De rekening-courant is een rekening die een ministerie aanhoudt bij het ministerie van Financiën. Deze rekening geeft de onderlinge financiële verhouding weer tussen een ministerie en het ministerie van Financiën. Op deze rekening worden o.a. de mutaties van de bankrekeningen verwerkt. Dit is de enige rekening die, na saldoregulatie van de bankrekening(en), een saldo heeft.

Wat is saldoregulatie?

Saldoregulatie is het saldo van de bankrekening op nul stellen door afroming of aanvulling. Het saldo van de bankrekening gaat, al dan niet via een draairekening, over naar de concernrekeningen van het Rijk.

Wat is een draairekening?

Een draairekening (ook hoofdrekening genoemd) is een administratieve rekening waarop de saldoregulatie van de verschillende onderliggende bankrekeningen plaats vindt. Het saldo van de draairekening wordt gereguleerd naar de concernrekening van het Rijk.

Wat is een concernrekening?

Een concernrekening, ook wel paraplurekening genoemd, is een rekening van het Rijk. Het is een administratieve rekening waarop de regulatie van de onderliggende (draai)rekeningen plaats vindt. Het saldo van de concernrekening wordt gereguleerd naar de schatkistrekening van de Staat bij De Nederlandsche Bank.

Waaraan is (zijn) de bankrekening(en) van een ministerie gekoppeld?

De eigen bankrekening(en) van een ministerie vormt een blok met een eigen draairekening.

Hoeveel rekeningen zijn er beschikbaar?

De structuur is dat gebruik wordt gemaakt van één rekening-courant in combinatie met één of meerdere bankrekeningen.

Hoe wordt een bankrekening aangevraagd c.q. wijzigingen doorgegeven?

Voor iedere aanvraag c.q. wijziging dient per bankrekening het rekeningmutatieformulier ING Bank ingevuld te worden. Dit formulier wordt met de benodigde bijlagen aan de directeur FEZ van uw ministerie aangeboden. Na ondertekening door DFEZ wordt het formulier naar het Agentschap gestuurd. Het Agentschap  zorgt dat het formulier bij ING Bank komt.

Wanneer moet het rekeningmutatieformulier bij het ministerie van Financiën zijn?

Gezien de benodigde verwerkingstijd bij het Agentschap en ING Bank plus de terugmelding die plaats vindt, dient het mutatieformulier zo spoedig mogelijk, maar het liefst een maand voor de datum van ingang, bij het Agentschap aanwezig te zijn. Bij een kortere periode wordt wel gestreefd om de mutatie op de gewenste datum te laten ingaan, maar wordt dit niet gegarandeerd.

Hoe wordt een rekening-courant aangevraagd c.q. worden wijzigingen doorgegeven?

Voor iedere aanvraag c.q. wijziging dient per rekening-courant het Mutatieformulier Rekening-courant ingevuld te worden. Dit formulier wordt met de benodigde bijlagen aan de directeur FEZ aangeboden. Na ondertekening door DFEZ wordt het formulier naar de RHB gestuurd. Het ministerie van Financiën zorgt dat de mutaties uitgevoerd worden.

Wanneer moet het Mutatieformulier Rekening-Courant bij het ministerie van Financiën zijn?

Gezien de benodigde verwerkingstijd bij het ministerie van Financiën dient het mutatieformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor de datum van ingang, bij het ministerie van Financiën aanwezig te zijn.