Deposito's

Hoe kan een deposito verkregen worden?

De bij een agentschap daartoe geautoriseerde personen mogen een deposito via de internetfaciliteit schatkistbankieren plaatsen

Zijn er beperkingen gesteld aan een deposito?

Voor een deposito is een minimum grens vastgesteld. Dit grensbedrag is 250.000 euro.

Hoe wordt het deposito geformaliseerd?

Door verwerking van het verzoek in de depositorekening en rekening-courant van het agentschap.

Wanneer wordt het deposito geplaatst?

Een deposito wordt geplaatst op de door het agentschap aangegeven ingangdatum.

Hoe verloopt de terugstorting en rentebetaling?

Het ministerie van Financiën zorgt voor terugstorting van het deposito en voor de rentebetaling, conform de overeengekomen data. Terugstorting en rentebetaling geschiedt op de rekening-courant van een agentschap .

Is vervroegde opvraging van de in deposito gezette gelden mogelijk?

Het vervroegd opnemen van de in deposito gezette gelden is mogelijk. Dit geschiedt door middel van een elektronisch verzoek bij de RHB uiterlijk 2 werkdagen voor de vervroegde opname. In dit verzoek moet dan het bedrag en de datum van opname worden vermeld. Als een deposito vervroegd wordt opgenomen is een boete verschuldigd van 2% over het vervroegd opgenomen bedrag.

Waar kan ik informatie verkrijgen over de hoogte van de rentepercentages?

De actuele rentepercentages staan op de internetsite van het ministerie van Financiën.